☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Czwartek 01.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 11 Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 11 Wersja z dnia 06.07.2022 r.

Udostępnianie danych  z Rejestru Dowodów Osobistych

Uwaga: osoby, które posiadają podpis elektroniczny, profil zaufany lub podpis osobisty mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej. Na stronie nie ma dedykowanego formularza do tej procedury. Najlepiej zatem wystąpić poprzez pismo ogólne i załączyć wypełniony wniosek.

Profil zaufany można założyć za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl lub bankowości elektronicznej.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Druki można otrzymać :

 • Wypełniony "Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych”,

 • Dowód dokonania opłaty (jeżeli wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia),

 • Przy powołaniu się na interes prawny przez inny podmiot niż realizujący zadania publiczne - dokumenty potwierdzające interes prawny (wezwania sądowe, komornicze itp.),

 • Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej (jeżeli wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia).

  • w Biurze Obsługi Interesanta – Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01)

  • w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro pok.205)

  • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

1.         Opłata  za udostępnienie danych jednostkowych - 31 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 881020 2137 0000 9402 0046 4214 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji) przed złożeniem wniosku.

2.         Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa -17 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 90020046 4230 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji), przed złożeniem pełnomocnictwa

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

decyzja zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 m-cy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.

5. Doręczenie ( w zależności od żądania wnioskodawcy ) następuje:

- w wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),

- w formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,

- w formie dokumentu elektronicznego.

 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru dowodów osobistych składa się do Prezydenta Miasta Bolesławiec.

 2. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 3. Złożony wniosek podlega ocenie organu udostępniającego, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do uzyskania żądanego zakresu danych. W wyniku tego działania organ:

  • wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli wniosek zawiera braki formalne,

  • jeżeli wynik sprawdzenia jest pozytywny to w przypadku interesu prawnego dane udostępnia w ciągu 7 dni,

  • jeżeli wynik sprawdzenia jest pozytywny to w przypadku interesu faktycznego zawiadamia strony o wszczęciu postępowania i w zależności od woli osoby, której dane mają być udostępnione udostępnia dane lub wydaje decyzje odmowną

  • jeżeli wynik sprawdzenia jest negatywny wydaje decyzję odmowną,

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, wieżowiec- II piętro pok. 205 tel. 75 6456544, 75 6456542.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje, że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

 2. Na przewlekłe załatwienie sprawy lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

 3. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

 4. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13-16.

 

VI. UWAGI:

 1. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Do nieodpłatnego korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione: 

 • organy prokuratury;
 • sądy.

 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

 • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

 • Szef Agencji Wywiadu;

 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

 • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

 • organy Krajowej Administracji Skarbowej;

 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

 • Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

 • Komendant Służby Ochrony Państwa;

 • Komendant Straży Marszałkowskiej;

 • Komendant Główny Straży Granicznej;

 • organy Policji;

2.  3.   Innym podmiotom udostępnia się dane jednostkowe - jeżeli:

a)  wykażą w tym interes prawny, lub

b)  wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Dane te udostępnia się odpłatnie z wyjątkiem podmiotów realizującym zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych.

4. Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Każdy może uzyskać dostęp do wykazu zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w art. 53, po zalogowaniu się na stronie https:/obywatel.gov.pl za pomocą profilu zaufanego i wskazaniu serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego. Dostęp do wykazu jest rejestrowany i nieodpłatny.

 

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r., poz. 671)

 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz. U. z 2016 r., poz.319.),

 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz.735 ze zm.),

 4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1604),

 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm. )

 6. ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych( Dz. U. z 2022 r. poz. 569).

 

 

 

 

 

               

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-07-06)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-04 11:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2022-07-19 11:06:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 79533