KU-SO 07 Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców

KU-SO 07 Udostępnienie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców.

KU-SO 07 Wersja z dnia 17.10.2023  r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY

   Druk wniosku można otrzymać :

II.   OPŁATY
 1. Opłata  za udostępnienie danych jednostkowych - 31 zł.

   Opłatę należy wpłacić na konto 881020 2137 0000 9402 0046 4214 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji), przed złożeniem wniosku.

 1. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa -17 zł.

   Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 90020046 4230  lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji), przed złożeniem pełnomocnictwa

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek  o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL składa się do Prezydenta Miasta Bolesławiec.
 2. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 3. Złożony wniosek podlega ocenie organu udostępniającego, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do uzyskania żądanego zakresu danych.

W wyniku tego działania organ:

-      wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli wniosek zawiera braki formalne,

-      jeżeli  podmiot wnioskujący posiada decyzję o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych  za pomocą urządzeń teletransmisji – wydaje postanowienie  o odmowie wszczęcia postępowania,

-      jeżeli podmiot  (wymieniony w punkcie 1 uwag do karty) nie posiada decyzji o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych  za pomocą urządzeń teletransmisji – wydaje postanowienie  o odmowie wszczęcia postępowania po przekroczeniu liczby 300 udostępnień danych w bieżącym roku,

-      jeżeli wynik sprawdzenia  jest pozytywny to w przypadku interesu prawnego dane udostępniane są w ciągu 7 dni, a w przypadku interesu faktycznego zawiadamia strony o wszczęciu postępowania i w zależności od woli osoby, której dane mają być udostępnione udostępnia dane lub wydaje decyzje odmowną,

-      jeżeli wynik sprawdzenia  jest negatywny wydaje decyzję odmowną,

-     decyzja zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 m-cy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.

4.     Doręczenie ( w zależności od  żądania wnioskodawcy ) następuje:

- w wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),

- w formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,

- w formie dokumentu elektronicznego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, (wieżowiec - II piętro pok. 205) tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 

 1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje, że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
 2.  Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania jest ostateczne w administracyjnym toku instancji i nie służy na nie zażalenie.
 3. Na przewlekłe załatwienie sprawy lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.
 4. Stronom służy prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 5. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1.   Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się bezpłatnie następującym podmiotom :

-     organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,

-     Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru  Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim),

-     komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenia spisu inwentarza,

-     państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,

-     Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

      2.    Dane z rejestru mogą być udostępnione odpłatnie (z wyjątkiem podmiotów realizujących zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych np. zwolnione od opłaty jest udostępnienie danych niezbędnych do sporządzenia aktu dziedziczenia):

-     osobom i jednostkom organizacyjnym jeżeli wykażą w tym interes prawny,

-     jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej,  jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których te dane dotyczą,

-     innym osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą,

-     podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej, podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r poz. 1173), w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej,

-      kwalifikowanym dostawcom usług zaufania świadczącym kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku.

        3.    Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

        4.   Wykazanie interesu prawnego oznacza ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy konkretną korzyść oraz udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem "własnym", "osobistym", "indywidualnym" danego podmiotu i mieć charakter "realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku.

         5.    Interes faktyczny, w odróżnieniu od prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji. Aby ustalić, czy poszukiwany wyraża zgodę na udostępnienie danych, organ kieruje do niego wystąpienie. Tylko pozytywna odpowiedź na wystąpienie organu spowoduje udostępnienie wnioskowanych danych.

         6.     W tej samej sprawie wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej  gminy.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

 2. rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostepnienie danych,

 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,

 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

 6. ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

 

 

 
 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-17)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-04 08:19:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2024-03-20 11:49:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki