KU-SO 19 Przyjęcie zgłoszenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

KU-SO 19 Przyjęcie zgłoszenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

KU-SO 19 Wersja z dnia 18.10.2023 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Można  je złożyć :

- na piśmie w  Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Miasta Bolesławiec  lub przesłać je na adres :

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

59-700 Bolesławiec,

- ustnie do protokołu wieżowiec II piętro, pok. 209,

- faksem  na numer 75 645 65 43,

- elektronicznie (zeskanowane dokumenty przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: mzr@um.boleslawiec.pl  najpóźniej na 6 dni, nie wcześniej jednak niż 30 dni  przed datą zgromadzenia,

 • Zdjęcie organizatora/ przewodniczącego zgromadzenia,
 • Pisemna zgoda przewodniczącego, na przyjęcie obowiązków przewodniczącego w przypadku wyznaczenia innej osoby niż organizator zgromadzenia,
 • Do wglądu: dokument tożsamości organizatora/przewodniczącego zgromadzenia.

Druki można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - Rynek - Ratusz tel. 75 645 64 01
 • Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 209, tel. 75 645 65 47)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. przyjęcie zawiadomienia, udostępnienie w BIP informacji o miejscu i terminie zgłoszenia, zawiadomienie Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu i wydanie identyfikatora.
 2. Wezwanie do zmiany miejsca lub czasu zgromadzeń organizatorów, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zgromadzenia (telefonicznie  i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia dwóch lub więcej zgłoszeń zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby  częściowo  w tym samym miejscu lub czasie). O pierwszeństwie decyduje data i godzina wpływu zawiadomienia.
 3. Wezwanie do uzupełnienia braków w złożonym zawiadomieniu. Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek ze wymaganych informacji)  w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.
 4.  Decyzję o zakazie zgromadzenia wydaje się nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia. Decyzję  udostępnia się niezwłocznie w BIP-ie urzędu przez okres 3 miesięcy i przekazuje organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Decyzję wraz z aktami sprawy przesyła się do właściwego sądu okręgowego. W chwili jej udostępnienia, decyzję uznaje się za doręczoną.
 5. Jeżeli  przebieg zgromadzenia zagraża życiu, zdrowiu albo mieniu  w znacznych rozmiarach bądź narusza postanowienia ustawy Prawo o zgromadzeniach lub przepisy karne, wydawana jest decyzja o rozwiązaniu zgromadzenia przez przedstawiciela gminy(ustna, podlegająca natychmiastowemu wykonaniu). Decyzję na piśmie doręcza się organizatorowi w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
 6. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Obronności i Reagowania w Wydziale Spraw Obywatelskich  pok. 209 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 47.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie  od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w terminie 24 godzin od jej doręczenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
 2. Odwołanie  od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w terminie 7-miu dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

VI. UWAGI:

 1. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym i innym organizacjom.
 2. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad  lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
 3. Zgromadzeniem kieruje przewodniczący (organizator lub wyznaczona osoba). W trakcie zgromadzenia przewodniczący czuwa, aby zostało ono przeprowadzone zgodnie z prawem oraz wniesionym wcześniej zawiadomieniem zgromadzenia. Pozostaje on w ciągłym kontakcie z przedstawicielem gminy. W czasie trwania zgromadzenia przewodniczący obowiązany jest również do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu identyfikatora otrzymanego od organu gminy. Ma prawo do usunięcia osób naruszających przepisy prawa oraz do rozwiązania zgromadzenia.
 4. Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu, o czym zawiadamia organizatora. Obowiązek wyznaczenia przedstawiciela powstaje w sytuacji, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia.
 5. Uczestnik zgromadzenia zobowiązany jest do przestrzegania prawa w trakcie zgromadzenia oraz niezwłocznego opuszczenia miejsca zgromadzenia po jego zakończeniu.
 6. Powyższa karta powyższa nie reguluje postępowania uproszczonego  w sprawach zgromadzeń ani postępowania w sprawie zgromadzeń spontanicznych.
 1. Postępowanie uproszczone: 

W przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności zmian w jego organizacji, może on zastosować przepisy rozdziału 3 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, w ramach których organizator powiadamia telefonicznie lub mailowo właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego. Powiadomienia dokonuje on nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Jeśli w danej gminie nie zostało utworzone centrum zarządzania kryzysowego, należy wówczas powiadomić wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego.

Właściwe dla miasta Bolesławiec jest:

    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu

    czkw@duw.pl tel.:  71 340 62 05, faks: 71 340 65 95.

Zawiadomieniu zawarte powinny być następujące  dane: 

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z  nim;
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia oraz przewidywany czas trwania,
 • przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Informacje o miejscu i terminie zgromadzenia udostępnia w BIP-ie Wojewoda  oraz organ gminy.

Zgromadzenie może być rozwiązane  przez przedstawiciela gminy (zgodnie z powyższą kartą).

b. Zgromadzenie spontaniczne to zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Nie wymaga ono zgłoszenia. Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza Policji.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach,

 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu pandemii mogą nastąpić obostrzenia lub zakazy związane z organizacją zgromadzeń wynikające z przepisów szczególnych.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-18)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-04 08:51:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-26 11:49:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki