☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 27.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 46 Zgłoszenie zgonu

KU-SO 46 Zgłoszenie zgonu

KU-SO 46 Wersja z dnia 25.07.2022 r

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza – oryginał.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej.
 3. Paszport osoby zmarłej (jeśli był ważny w chwili zgonu).
 4. Dowód osoby współmałżonka osoby zmarłej (do wglądu).
 5. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie – jeżeli zostało udzielone.

II. OPŁATY

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa – 17 zł (z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej)

Opłatę należy wpłacić na konto nr 98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Sporządzenie aktu zgonu oraz wydanie jednego egzemplarza karty zgonu w celu pochowania zwłok następuje od ręki.  Zgłaszający zgon otrzymuje 1 odpis skrócony aktu zgonu (zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Odmowa sporządzenia aktu zgonu następuje w drodze decyzji. która zostanie doręczona  w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty. Wydanie decyzji nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy  termin załatwienia sprawy. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz  z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. nr 214 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 41

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji odmawiającej dokonania czynności przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się  w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co powoduje że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta w poniedziałki w godz.13.00-16.00.

VI. UWAGI:

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od wystawienia karty zgonu, a w razie choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin od zgonu.
 2. Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku, a mianowicie: małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
 3. Zgon osoby zgłasza się w urzędzie stanu cywilnego miejsca tego zdarzenia. USC w Bolesławcu właściwe jest do przyjęcia zgłoszenia zgonu, który nastąpił w mieście Bolesławiec lub na terenie gminy wiejskiej Bolesławiec.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. 2021 r. poz.709 ze zm.)

2. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1359 ze zm.)

3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1923 ze zm.)

4. art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.).

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-07-25)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-04 09:21:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2022-07-25 13:51:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522