KU-SO 13 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w siedzibie urzędu

KU-SO 13 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w siedzibie urzędu

KU-SO 13 Wersja z dnia 20.10.2023 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Uwaga: osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub profil zaufany mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej przez stronę www.obywatel.gov.pl zakładka „Dokumenty i dane osobowe” Profil zaufany można założyć za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl lub bankowości elektronicznej. 

   Druk zawiadomienia można otrzymać :

 •  w  Biurze Obsługi Interesanta - Rynek - Ratusz (tel. 75 645 64 01)                                                   
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl,
 • na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/dokumenty

II.   OPŁATY

 1. Opłata za pełnomocnictwo - 17 zł (jeżeli obowiązuje),
 2. Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą na miejscu bez prowizji.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAW:

N   Niezwłocznie:

 1. Sprawdzenie tożsamości zgłaszającego oraz ustalenie zgodności danych posiadacza dowodu z danymi zawartymi w rejestrach publicznych,
 2. Przyjęcie zgłoszenia oraz uszkodzonego dowodu osobistego,
 3. Unieważnienie dowodu w Rejestrze Dowodów Osobistych,
 4. Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, wieżowiec II piętro pok. 205 tel. 75 645 65 44, 75 645 65 42.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie nie przysługuje.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, w kraju zgłasza niezwłocznie osobiście w organie dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem.

 2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie, który wydał dowód osobisty.

 3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej za pomocą poczty lub telefaksu.

 4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.

 5. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

 6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

 7. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia nw formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

 8. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, konsulowi albo za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, uszkodzony dowód osobisty przekazuje się pocztą albo osobiście wystawcy dowodu osobistego.

 9. Do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, które jest składane przez pełnomocnika na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, załącza się:

a) pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia sporządzone na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym przez wnioskodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo

b) odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zgłoszenia opatrzone przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 1. W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę elektroniczną, za pomocą której zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.

 2. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

 3. Zaświadczenie nie jest dokumentem tożsamości.

 4. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu.

 5. Utratę dowodu należy zgłosić w swoim banku. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firm.

 6. Posiadacz dowodu osobistego może zgłosić Policji utratę dowodu osobistego w wyniku przestępstwa. w tym przypadku zastępuje to zgłoszenie utraty organowi gminy.

 7. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

 8. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,

 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu,

 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 4. ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,

 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-04 11:17:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-30 12:56:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki