KU-SO 10 Wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych

Wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych ( w siedzibie urzędu)

KU-SO 10 Wersja z dnia 20.10.2023 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

Uwaga: osoby, które posiadają podpis elektroniczny, profil zaufany lub podpis osobisty mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej przez stronę www.obywatel.gov.pl zakładka „Dokumenty i dane osobowe”.

Profil zaufany można założyć za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl lub bankowości elektronicznej.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Druki można otrzymać :

 • w Biurze Obsługi Interesanta – Rynek- Ratusz ( tel. 75 645 64 01)

 • w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro pok. 205)

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

 

II.   OPŁATY

- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł,

- za wydanie zaświadczenia- 17 zł

( z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej)

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą na miejscu ( bez opłat i prowizji).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

- w wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),

- w formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,

- w formie dokumentu elektronicznego.

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych składa się do dowolnego organu gminy.

 2. Wydanie zaświadczenia do 7-miu dni.

 3. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę do 7-miu dni

 4. Doręczenie (w zależności od żądania wnioskodawcy) następuje:

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, wieżowiec - II piętro pok. 205 tel. 75 645 65 44, 75 645 65 42.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Zażalenie na postanowienie wnosi się do wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Zażalenie składa się w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia

w BOI ( Ratusz) lub za pośrednictwem poczty.

 1. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

 3.  Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13-16.

 

VI. UWAGI:

1.Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis następujących danych dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych:

1)   numer PESEL;

2)   nazwisko i imię (imiona);

3)   nazwisko rodowe;

4)   imię ojca;

5)   imię i nazwisko rodowe matki;

6)   datę i miejsce urodzenia;

7)   płeć;

8) obywatelstwo;

9) powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego;

10) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych;

11) informację o pobraniu odcisków palców;

12) fotografię;

13) odwzorowanie podpisu;

14) dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego : numer wniosku, datę złożenia wniosku, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty, status wniosku, dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania;

15)   dane dotyczące dowodu osobistego:  serię i numer dowodu osobistego, datę ważności, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,  status dowodu osobistego (datę wydania,  datę przekazania do organu gminy,  datę przyjęcia w organie gminy,   datę odbioru przez obywatela, datę unieważnienia,  przyczynę unieważnienia,   oznaczenie organu unieważniającego,  datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen, datę i czas zawieszenia, oznaczenie organu zwieszającego, datę i czas cofnięcia zawieszenia, oznaczenie organu cofającego zawieszenie, datę ważności przedłużenia dowodu osobistego, status warstwy elektronicznej) datę zwrotu unieważnionego dowodu osobistego, oznaczenie organu gminy, do którego zwrócono unieważniony dowód osobisty, przyczynę wydania dowodu osobistego,  numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję,  numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję, datę przyjęcia w organie gminy dokumentu zawierającego kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego;

16) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.

17) dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte dotychczas w rejestrze PESEL.

2. Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3. Osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w pkt. 1. W tym celu należy zalogować się na stronie https://obywatel.gov.pl za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Dane są dostępne natychmiast i nieodpłatnie.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,

 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

 4. ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-04 11:43:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-30 12:40:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki