KU-SO 12 Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 12 Wersja z dnia 20.10.2023 r.

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Uwaga: osoby, które posiadają podpis elektroniczny, profil zaufany lub podpis osobisty mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej. Na stronie nie ma dedykowanego formularza do tej procedury. Najlepiej zatem wystąpić poprzez pismo ogólne i załączyć wypełniony wniosek.

Profil zaufany można założyć za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl lub bankowości elektronicznej.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Druki można otrzymać :

  • Wypełniony "Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

  • Dowód dokonania opłaty (jeżeli wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia),

  • Przy powołaniu się na interes prawny przez inny podmiot niż realizujący zadania publiczne - dokumenty potwierdzające interes prawny (wezwania sądowe, komornicze itp.),

  • Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) wraz z dowodem opłaty skarbowej

  • w Biurze Obsługi Interesanta – Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01)

  • w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro pok. 205)

  • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

1.Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - 31zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 881020 2137 0000 9402 0046 4214 przed złożeniem wniosku.

2.Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa -17 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 90020046 4230 przed złożeniem pełnomocnictwa.

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym składa się do Prezydenta Miasta Bolesławiec.

 2. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 3. Złożony wniosek podlega ocenie organu udostępniającego, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do uzyskania żądanego zakresu danych.

W wyniku tego działania organ:

 • wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli wniosek zawiera braki formalne,

 • jeżeli wynik sprawdzenia jest pozytywny to w przypadku interesu prawnego dane udostępnia w ciągu 7 dni,

 • jeżeli wynik sprawdzenia jest negatywny wydaje decyzję odmowną,

decyzja zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 m-cy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.

4. Doręczenie ( w zależności od żądania wnioskodawcy ) następuje:

- w wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),

- w formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,

- w formie dokumentu elektronicznego.

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, wieżowiec II piętro pok. 205 tel. 75 645 65 42,75 645 65 44.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

1.  Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje, że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

2.  Na przewlekłe załatwienie sprawy lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

3.  Stronom służy prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

4.  Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu, z wyjątkiem dokumentu zawierającego kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.
 2. Do nieodpłatnego uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:
 • organy prokuratury;
 • inne podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych.

 • inne podmioty – jeżeli wykażą interes prawny

 • sądy;

 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

 • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

 • Szef Agencji Wywiadu;

 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

 • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

 • organy Krajowej Administracji Skarbowej;

 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

 • Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

 • Komendant Straży Ochrony Państwa;

 • Komendant Straży Marszałkowskiej;

 • Komendant Główny Straży Granicznej;

 • organy Policji;

3. Do odpłatnego uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi uprawnione są inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny. Wskazanie interesu prawnego oznacza ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy konkretną korzyść oraz udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem „własnym”, „osobistym”, „indywidualnym” danego podmiotu i mieć charakter „realny”, to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem wniosku.

4. Każdy może uzyskać dostęp do wykazu zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w art. 53, po zalogowaniu się na stronie https:/obywatel.gov.pl za pomocą profilu zaufanego i wskazaniu serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego. Dostęp do wykazu jest rejestrowany i nieodpłatny.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,

 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

 5. ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-04 12:26:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-30 12:54:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki