☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 14 Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej i odbiór dowodu osobistego

 

 KU-SO 14 Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej i odbiór dowodu osobistego (w siedzibie urzędu)

KU-SO 14 Wersja z dnia 06.07.2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

Uwaga: Od 7 listopada 2021 r. można składać wnioski o wydanie dowodu osobistego tylko dla dzieci do 12 roku życia przy wykorzystaniu strony www.obywatel.gov.pl. Dowód można odebrać tylko w tej gminie do której skierowany został wniosek.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego,

 • osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami widoczne brwi, oczy i źrenice,

 • osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami.

 • fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Więcej informacji na ten temat na stronie www.gov.pl „Zdjęcie do dowodu lub paszport- informacje”,

 • Organ gminy może przyjąć wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę:

 • z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami (stan zdrowia, dzieci do lat 5, posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),

 • noszącą nakrycie głowy ( jeśli przedstawi zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w RP, uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku),

 • w okularach z ciemnymi szkłami ( jeśli przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku).

 • do wglądu ważny dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

 • inny dokument zawierający fotografię, jeżeli osoba nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego,

 • na żądanie organu:

 • dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa – w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa wnioskodawcy,

2. Dokumenty niezbędne przy odbiorze dowodu:

 • dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata lub uszkodzenie

 • dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca na terenie RP (cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie – do zwrotu),

 • pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego (patrz cz. III pkt 3 niniejszej karty),

 • orzeczenia o ustanowieniu opieki lub kuratora dla wnioskodawcy (jeżeli takie zostały orzeczone).

Druki można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta – Rynek- Ratusz ( tel. 75645 64 01)
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.um.boleslawiec.pl

Dokumenty niezbędne przy odbiorze dowodu:

 • dowód osobisty (do wglądu) lub zaświadczenie o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (do zwrotu),

 • dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca na terenie RP (cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie – do zwrotu),

 • pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego (patrz cz. III pkt 3 niniejszej karty),

 • orzeczenia o ustanowieniu opieki prawnej lub kuratora dla wnioskodawcy (jeżeli takie zostały orzeczone).

II. OPŁATY

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zasady składania wniosku o wydanie dowodu osobistego:

1. Wniosek na dowód osobisty składa osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek składa:

 • osoba posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych,

 • rodzic, opiekun lub kurator w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 • osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

3. Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby, której wniosek dotyczy. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia.

4. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, (organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba,
organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba),który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku, zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione,
organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach.

Na terenie powiatu Bolesławieckiego wnioski o wydanie dowodu osobistego poza urzędem obsługuje Urząd Miasta Bolesławiec.

5. Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby: która nie ukończyła 12 roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

6. W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona może wyrazić  zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail. Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny.

7. Wydanie dowodu – 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o czym powiadamia się wnioskodawcę.

8. Na stronie https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste można sprawdzić czy dowód jest już gotowy. Usługa jest bezpłatna i realizowana od ręki.

Zasady odbioru dowodu osobistego:

1. Odbiór dowodu osobistego:

a) osobiście w siedzibie organu gminy dokonują:

 • osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

-rodzic, opiekun dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawny w obecności tej osoby(może odebrać również rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego)

 • osoby ubiegające się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator dla osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych – odbioru dokonuje w obecności tej osoby,

Nie wymaga się obecności osób, które nie ukończyły 5 roku życia oraz osób, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 12 roku życia, jeżeli osoba była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

 • pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 (dotyczy choroby i niepełnosprawności i innej niedającej się pokonać przeszkody);

 • osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody (potwierdzonej stosownym dokumentem), która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

b) w miejscu pobytu osoby na terenie powiatu Bolesławieckiego – dokonują osoby

ubiegające się o wydanie dowodu osobistego, które z powodu choroby, niepełnosprawności

lub innej niedającej się pokonać przeszkody i wyrazi wolę ustalenia przy odbiorze dowodu

osobistego kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu

osobistego, odbiór dowodu osobistego, ustalenie tych kodów oraz odbiór kodu

umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu

podpisu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu, zapewnia

organ gminy, o ile jest to organ gminy, do którego złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego,

c) w miejscu pobytu osoby na terenie powiatu Bolesławieckiego- dokonują posiadacze

dowodu osobistego przy odbiorze dowodu osobistego nie ustalił kodów umożliwiających

identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz z powodu choroby,

niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie może tego dokonać w

siedzibie organu gminy, ustalenie tych kodów w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim

powiadomieniu.

2. Organ gminy, wydając dowód osobisty osobie ubiegającej się o jego wydanie:

 • sprawdza, czy dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy odciski palców tej osoby są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego;

 • zapewnia warunki pozwalające na ustalenie pozostających wyłącznie w posiadaniu tej osoby kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego

 • (czynności można dokonać w terminie późniejszym w dowolnym urzędzie gminy),

W przypadku zablokowania kodu certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego, posiadacz dowodu może w dowolnym organie gminy albo samodzielnie przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji(eDO App) za pomocą kodu PUK, którzy otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego dokonać ich odblokowania.

 • przekazuje do jej wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział Spraw Obywatelskich, wieżowiec- II pietro pok. 205 tel. 75 645 65 44, 75 645 65 42

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

 1. Od czynności materialno-technicznej odwołanie nie przysługuje.
 2. Od decyzji o odmowie wydania dowodu stronie postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego. Odwołanie składa się w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty, w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie to rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
 3. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 4. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 – 16.

VI. UWAGI

1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie.

2.Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany osiadać dowód osobisty. Osoba, która uchyla się od obowiązku posiadania dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

3. Dowód osobisty jest ważny:

- przez okres 5 lat od daty jego wydania osobie, która nie ukończyła 12 roku życia,

- przez okres 10 lat od daty jego wydania osobie, która ukończyła 12 roku życia,

- przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania osobie, która ukończyła 12 roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobrane odcisków któregokolwiek z palców.

4. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

5. Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

- uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;

- składanie podpisu osobistego;

- potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

- Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu;

 • ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, która złoży wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba

 • ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych, i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyra ił rodzic, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, która złożyła wniosek ie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpiu osobistego wyraża ta osoba.

 • Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

       7. Kurator lub opiekun posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, oraz o ubezwłasnowolnieniu częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671)

 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 poz.1865),

 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz.735 ze zm.),

 4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U z 2019 r. poz. 400),

 5. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz.329),

 6. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070).

 7. ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych( Dz. U. z 2022 r. poz. 569).

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-07-06)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-04 12:28:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2022-07-19 10:57:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960