☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 14 Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej i odbiór dowodu osobistego

 

KU-SO 14 Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej i odbiór dowodu osobistego

KU-SO 14 Wersja z dnia 13.09.2021 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

Uwaga: Od dnia 27 lipca 2021 r. nie można składać wniosków o wydanie dowodu osobistego przy wykorzystaniu strony www.obywatel.gov.pl. Dowód można odebrać tylko w tej gminie do której skierowany został wniosek.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku:

 • wypełniony (osobiście lub przez pracownika) „Wniosek o wydanie dowodu osobistego”, własnoręcznie podpisany w obecności pracownika. W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę własnoręcznego podpisu na formularzu, adnotację o braku podpisu umieszcza urzędnik na wniosku.

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, która:

 • pokazuje wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami,

 • przedstawia osobę w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącej wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może przyjąć wniosek, do którego została dołączona przedstawiająca osobę:

 • z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami (stan zdrowia, dzieci do lat 5),

 • noszącą nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do tej wspólnoty zarejestrowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 • w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Więcej informacji na ten temat na stronie www.gov.pl „Zdjęcie do dowodu lub paszportu – informacje”.,

 • w przypadku wymiany dowodu z powodu kradzieży tożsamości – potwierdzenie zgłoszenia tego faktu organom ścigania lub stwierdzającą naruszenie danych osobowych. Decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • na żądanie organu:

 • dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa – w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa wnioskodawcy,

 • skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenie sądu – w przypadku niezgodności danych osobowych,

 • do wglądu dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (osoby, które nabyły obywatelstwo polskie dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość). Jeżeli wnioskodawca nie posiada wymaganego dokumentu, tożsamość ustala się na podstawie danych dostępnych w rejestrach publicznych. Organ gminy może potwierdzić tożsamość na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

 

Druki można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta – Rynek- Ratusz ( tel. 75645 65 25)
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – parter, okienko nr 1)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.um.boleslawiec.pl

Dokumenty niezbędne przy odbiorze dowodu:

 • dowód osobisty (do wglądu) lub zaświadczenie o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (do zwrotu),

 • dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca na terenie RP (cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie – do zwrotu),

 • pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego (patrz cz. III pkt 3 niniejszej karty),

 • orzeczenia o ustanowieniu opieki prawnej lub kuratora dla wnioskodawcy (jeżeli takie zostały orzeczone).

 

II. OPŁATY

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

  1. Złożenie wniosku.

  • ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,

  • nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,

  • musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych,

  • musi wymienić dowód osobisty z powodu upływu terminu ważności:

  • dowód osobisty jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania z wyjątkiem dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, gdyż jest on ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania,

  • dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych (jeżeli nie nastąpiła zmiana danych). Nie dotyczy to zmiany adresu i organu wydającego dowód, utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu albo unieważniła certyfikaty,

  • mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną,

  • zgłosiła organom ścigania kradzież tożsamości lub posiada decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie danych osobowych.

  1. Przyjęcie wniosku i wydanie potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z przewidywaną datą odbioru dowodu osobistego (z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi niezgodność danych). W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego osoba może wyrazić zgodę na przekazanie swojego numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail do Rejestru Danych Kontaktowych.

  2. Wydanie dowodu, czyli personalizacja dowodu osobistego (wprowadzenie danych przyszłego posiadacza dowodu osobistego do blankietu dowodu osobistego) – 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o czym powiadamia się wnioskodawcę.

  3. Odbiór dowodu osobistego:

  • osobiście - osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

  • osobiście - osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci w wieku 13-18 lat, osoby częściowo ubezwłasnowolnione),

  • rodzic, opiekun prawny albo kurator dla osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych – odbioru dokonuje w obecności tej osoby,

  • rodzic albo opiekun prawny osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych dokonuje odbioru w obecności tej osoby. Nie wymaga się obecności osób, które nie ukończyły 5 roku życia oraz osób nieposiadających zdolności, które były obecne przy składaniu wniosku,

  • pełnomocnik - tylko w przypadku obsługi wnioskodawcy w miejscu pobytu (art. 26 ust.1) oraz w sytuacji gdy wnioskodawca złożył wniosek osobiście w organie gminy ale nie może go odebrać osobiście z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się usunąć przeszkody, która powstała po złożeniu wniosku,

b) w miejscu pobytu osoby na terenie gminy – dokonują osoby, które złożyły wniosek

w formie dokumentu elektronicznego i nie mogą odebrać go osobiście z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się usunąć przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku do organu gminy na terenie, której przebywa. Czynność wykonywana jest na wniosek zainteresowanego. Jeżeli wniosek jest nieuzasadniony odmawia się wydania dowodu oraz poucza o konieczności odbioru dowodu osobiście w siedzibie urzędu.

 

Odbiór dowodu osobistego potwierdza się, wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego. Jeżeli złożenie podpisu przez osobę odbierającą dowód osobisty nie jest możliwe, pracownik organu gminy zamieszcza adnotację o przyczynie braku podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego.

Ustalenie kodów za pomocą numeru CAN w siedzibie urzędu do następujących certyfikatów umieszczonych w elektronicznej warstwie dowodu osobistego:

 • certyfikatu potwierdzenia obecności, który służy do potwierdzenia e-dowodem obecności jego posiadacza w określonym czasie i miejscu i jest zamieszczony w warstwie elektronicznej dowodu osobistego każdej osoby. 

 • certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,  który służy do elektronicznego poświadczenia danych posiadacza dowodu, znajduje się dowodzie osobistym osoby, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (z wyjątkiem osób poniżej 13 roku życia i osób ubezwłasnowolnionych całkowicie).

 • certyfikatu podpisu osobistego – jeżeli wnioskodawca zaznaczy we wniosku chęć posiadania tego certyfikatu, to w warstwie elektronicznej znajdzie się certyfikat podpisu osobistego; daje on możliwość do elektronicznego poświadczenia danych osoby, w celu złożenia podpisu elektronicznego w dokumencie, podpis ten zarazem potwierdzi dane tego posiadacza, a dokument podpisany będzie miał moc prawną jak podpisany własnoręcznie w stosunku do podmiotu publicznego, a w stosunku do innych podmiotów – jeśli obie strony się na to zgodzą; certyfikat ten mogą mieć osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych (przykładowo, jeśli rodzic lub opiekun prawny zaznaczy we wniosku o dowód dla osoby niepełnoletniej, powyżej 13 roku życia, że chce mieć w dokumencie certyfikat podpisu osobistego, to certyfikat ten będzie ważny od dnia uzyskania pełnoletności przez posiadacza dowodu),

Czynności można dokonać w terminie późniejszym w dowolnym urzędzie gminy.

     5. Przekazanie koperty z PUK za potwierdzeniem odbioru na formularzu dowodu osobistego lub pozostawienie w depozycie w kopercie dowodowej po który może zgłosić się w późniejszym terminie. W przypadku zablokowania kodu certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego przy użyciu kodu odblokowującego PUK, posiadacz dowodu może w dowolnym organie gminy albo samodzielnie przy użyciu oprogramowania do obsługi e-dowodu oraz czytnika lub aplikacji eDO App) dokonać ich odblokowania.

      6. Zakończenie postępowania – skompletowanie dokumentacji w kopercie dowodowej.

    7. W przypadku gdy fotografia załączona do wniosku złożonego w formie elektronicznej nie spełnia ustawowych wymogów lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów ustawy organ odmawia wydania dowodu osobistego w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

      8. Na stronie https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste można sprawdzić czy dowód jest już gotowy. Usługa jest bezpłatna i realizowana od ręki.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział Spraw Obywatelskich, wieżowiec- parter, okienko nr 1 tel. 75 645 65 44, 75 645 65 42

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

 1. Od czynności materialno-technicznej odwołanie nie przysługuje.
 2. Od decyzji o odmowie wydania dowodu stronie postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego. Odwołanie składa się w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty, w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie to rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
 3. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 4. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 – 16.

VI. UWAGI

 1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należących do Unii Europejskiej (Islandia, Norwegia, Liechtenstein) oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

 2. Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Osoba, która uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

 3. Dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 r. posiada warstwę elektroniczną, w której oprócz wyżej wymienionych certyfikatów znajduje się  przestrzeń na zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego – zamieszczenie w e-dowodzie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, wraz z danymi do składania tego podpisu, oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi

 4. Unieważnienie dowodu osobistego następuje w drodze czynności materialno-technicznej, poprzez wprowadzenie do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o dacie i przyczynie unieważnienia dowodu osobistego oraz fizyczne uszkodzenie przez jego przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficzny. W takim przypadku dowód zwracany jest klientowi lub rodzinie – w przypadku zgonu.

 5. Dowód unieważnia się z dniem utraty obywatelstwa polskiego, zgonu jego posiadacza, wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, odbioru nowego dowodu osobistego, złożenia zawiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu, przekazaniu przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego, z dniem upływu ważności dowodu osobistego, uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, zgłoszenia zawieszenia certyfikatów, zgłoszenia do organu dowolnej gminy nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. W przypadku zmiany danych dowód unieważnia się w terminie 4 miesięcy od zaistnienia tych zmian (chyba, że dowód utracił ważność wcześniej).

 6. Stwierdzenie nieważności dowodu następuje w drodze decyzji, tylko w przypadku wydania dowodu osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

 7. Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie utraty obywatelstwa polskiego. Osoba, która je utraciła jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba, która nie zawraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816)

 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu postępowania i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020, poz.31),

 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz.735),

 4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U z 2019 r. poz. 400),

 5. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz.2325),

 6. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670).

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2021-09-13)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-04 12:28:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Rymut
(2021-11-05 09:31:18)
 
 
liczba odwiedzin: 6422012

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X