KU-SO 14 Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego

 

KU-SO 14 Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego  i odbiór dowodu osobistego (w siedzibie urzędu)

KU-SO 14 Wersja z dnia 12.01.2024 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

Wnioski o wydanie dowodu osobistego niezawierające odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców można składać przy wykorzystaniu strony www.obywatel.gov.pl. Dowód można odebrać tylko w tej gminie, do której skierowany został wniosek.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy.

Załączniki:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się  o wydanie dowodu osobistego;
 • osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami widoczne brwi, oczy i źrenice;
 • osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy, bez okularów   z ciemnymi szkłami;
 • organ gminy może przyjąć fotografię przedstawiająca osobę:
 • z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami (stan zdrowia, dzieci do lat 5, posiada orzeczenie o niepełnosprawności  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
 • noszącą nakrycie głowy (jeśli przedstawi zaświadczenie o przynależności  do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w RP, uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku),
 • w okularach z ciemnymi szkłami ( jeśli przedłoży orzeczenie  o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku).

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 1. Do wglądu ważny dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 2. Inny dokument zawierający fotografię, jeżeli osoba nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego.
 3. Na żądanie organu, dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa –  w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości o do obywatelstwa wnioskodawcy.

Dokumenty niezbędne przy odbiorze dowodu:

 • dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata lub uszkodzenie
 • dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca na terenie RP (cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie – do zwrotu),
 • pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego (patrz cz. III pkt 3 niniejszej karty),
 • orzeczenia o ustanowieniu opieki lub kuratora dla wnioskodawcy (jeżeli takie zostały orzeczone).

II. OPŁATY

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zasady składania wniosku o wydanie dowodu osobistego:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wniosek składa:
 • osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • jedno z rodziców, opiekun lub kurator w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby, której wniosek dotyczy. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia.

 1. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, (organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba, organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba), który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku, zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach.
 2. Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby: która nie ukończyła 12 roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 3. W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona może wyrazić  zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail.  Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Jeżeli wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej w systemie teleinformatycznym lub aplikacji mObywatel,  z wyłączeniem wniosku na dowód osobisty dla osoby do 12 roku życia, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego oraz pobrania odcisków palców.
 5. W momencie złożenia wniosku o dowód osobisty osoba może wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Dowód osobisty wydawany jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym powiadamia się wnioskodawcę.
 7. Na stronie https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste można sprawdzić czy dowód jest już gotowy. Usługa jest bezpłatna i realizowana od ręki.

Na terenie powiatu Bolesławieckiego wnioski o wydanie dowodu osobistego poza urzędem obsługuje Urząd Miasta Bolesławiec.

Zasady odbioru dowodu osobistego:

1. Odbiór dowodu osobistego:

a) osobiście w siedzibie organu gminy dokonują:

 • osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
 • rodzic, opiekun dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawny  w obecności tej osoby(może odebrać również rodzic, który nie składał wniosku  o wydanie dowodu osobistego)
 • osoby ubiegające się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator dla  osoby  o  ograniczonej zdolności do czynności prawnych – odbioru dokonuje w obecności tej osoby,

Nie wymaga się obecności osób, które nie ukończyły 5 roku życia oraz osób, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 12 roku życia, jeżeli osoba była obecna  przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

 • Pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
 • wniosek o wydanie dowodu został złożony w trybie art. 26 ust 1 (dotyczy choroby i niepełnosprawności i innej niedającej się pokonać przeszkody);
 • osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody (potwierdzonej stosownym dokumentem), która powstała po dniu złożenia wniosku.

       b) w miejscu pobytu osoby na terenie powiatu Bolesławieckiego – dokonują osoby ubiegające się o wydanie dowodu osobistego, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody  i wyrazi wolę ustalenia przy odbiorze dowodu osobistego kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego, odbiór dowodu osobistego, ustalenie tych kodów oraz odbiór kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w miejscu pobytu tej osoby,           po uprzednim powiadomieniu, zapewnia organ gminy, o ile jest to organ gminy, do którego złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego,

       c)  w miejscu pobytu osoby na terenie powiatu Bolesławieckiego- dokonują posiadacze dowodu osobistego przy odbiorze dowodu osobistego nie ustalił kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie może tego dokonać w siedzibie organu gminy, ustalenie tych kodów w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu.

                

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział Spraw Obywatelskich, wieżowiec- II piętro, pokój 205 tel. 756456542, 75 6466544

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

 1. Od czynności materialno-technicznej odwołanie nie przysługuje.
 2. Od decyzji o odmowie wydania dowodu stronie postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego. Odwołanie składa się w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty, w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie to rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje że decyzja stanie się ostateczna  i prawomocna.
 3. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania  lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 4. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 – 16.

VI. UWAGI

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

 1. uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
 2. składanie podpisu osobistego;
 3. potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

 • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu  osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu  wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego   certyfikatu, albo -             w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.
 • Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.

Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku       unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego  certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ  dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony           certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie. Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu  o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego.

Ustalenie kodów dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.
Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.
Ustalenie ww. kodów następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze.
Po ustaleniu ww. kodów posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów. W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.
Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, posiadacz dowodu osobistego może dokonać  w  dowolnym organie gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie             podmiotowej aplikację umożliwiającą dokonanie takiej czynności.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010  r. o dowodach osobistych ,
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego,
 5. ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel,
 6. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 7. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania  publiczne.
 8. ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

   

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2024-01-12)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-04 12:28:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2024-06-26 10:20:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki