KU-SO 09 Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 09 Wersja z dnia 17.10.2023 r.

Sprawdzenie danych zawartych  w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:    

Druki można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz (75 645 64 01)
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł,

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą na miejscu (bez opłat i prowizji).    

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.  

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek składa się do dowolnego organu gminy.
 2. Wniosek składa się w formie pisemnej lub formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie podpisem zaufanym lub profilem zaufanym ePUAP.
 3. Złożony wniosek podlega ocenie organu udostępniającego, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienia Wnioskodawcy do sprawdzenia danych.
 4. W wyniku tego działania, organ:
 • wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli wniosek zawiera braki formalne (nieuzupełnienie braków w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania),
 • w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym, usuwa niezwłocznie te niezgodności lub niezwłocznie powiadamia o tym organ, który jest właściwy do rejestracji danych, w celu usunięcia niezgodności.

          Usunięcie niezgodności może polegać w szczególności na sprostowaniu danych nieprawidłowych lub uzupełnieniu danych.

     5.  O sposobie załatwienia sprawy zawiadamia się osobę, której dane były sprawdzane osobiście, za pośrednictwem poczty bądź drogą elektroniczną. 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, (wieżowiec- II piętro pok. 205), tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie nie przysługuje.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich  w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek  w godz. 13 -16.
 3. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

VI. UWAGI:

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, przysługuje prawo do bezpłatnego i stałego wglądu on-line do Jej danych osobowych na stronie  www.obywatel.gov.plSprawdź swoje dane w rejestrze PESEL".
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wniosek o ich usunięcie można złożyć do wybranego organu gminy. Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3.  Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu. W stosunku do osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
 4. W przypadku działania organu z urzędu osobę, której dane były sprawdzane, zawiadamia się jeżeli usunięte niezgodności mają wpływ na ustalenie tożsamość tej osoby. 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi,

 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

 5. ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektornicznych.

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-17)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-14 11:26:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-30 12:37:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki