KU-SO 16 Przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) ich aktualizacja oraz usunięcie z rejestru w siedzibie urzędu

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 16  Wersja z dnia 17.10.2023 r.

Przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) ich aktualizacja oraz usunięcie z rejestru w siedzibie urzędu

Dostępna jest elektroniczna wersja usługi: Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK) na stronie www.gov.pl

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Druki można otrzymać :

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz tel. 75 645 64 01
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec II piętro pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

Wolne od opłat.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek realizowany jest niezwłocznie w obecności wnioskodawcy. Po uwierzytelnieniu tożsamości wnioskodawcy urzędnik wprowadza dane kontaktowe – zgodnie z wnioskiem (nr telefonu, adres e-mail) do RDK. Po wprowadzeniu danych kontaktowych lub ich zmian do RDK przez urzędnika, klient otrzymuje na telefon i skrzynkę e-mail  (zależnie, które dane poda) osobne wiadomości z 6-cyfrowymi, jednorazowymi kodami potwierdzającymi. Jeżeli klient potwierdzi dane przy urzędniku wówczas dane będą od razu widoczne w RDK.  Jeśli dane kontaktowe nie zostały potwierdzone przy urzędniku, osoba uprawniona będzie musiała w ciągu 24 godzin samodzielnie potwierdzić dane kontaktowe i wprowadzić kody potwierdzające na stronie www.gov.pl. (nie potrzebuje przy tym uwierzytelniać się przez PZ (Profil Zaufany) ani przez e-dowód). Do czasu potwierdzenia danych kontaktowych, nie będą one widoczne w RDK. Jeżeli w ciągu 24 godzin osoba uprawniona nie potwierdzi danych kontaktowych, wszystkie jej dane, kontaktowe i osobowe znikną z RDK. Cały proces będzie trzeba powtórzyć jeszcze raz.

Po złożeniu wniosku o usunięcie danych – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie zostanie przesłany żaden kod potwierdzający).

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro pok. 205) tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie nie przysługuje.

 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Rejestr Danych Kontaktowych osób fizycznych to baza, dzięki której administracja publiczna ma dostęp do ich aktualnych danych kontaktowych. Służy on m.in. do powiadamiania obywatela o:

 • dokumentach gotowych do odbioru,

 • rozpatrzeniu złożonych wniosków,

 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Jego sprawach, prowadzonych w urzędach.

 1. Rejestr prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji.

 2. Do rejestru danych kontaktowych wprowadza się:

 • numer PESEL,

 • imię i nazwisko,

 • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

 1. Do rejestru danych kontaktowych swoje dane mogą przekazać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili można zmienić lub usunąć.

 3. W przypadku zmiany danych – gromadzonych w rejestrze danych kontaktowych – są one automatycznie aktualizowane. Dotychczasowe dane przechowywane są w rejestrze przez okres 4 miesięcy od daty zmiany, po czym są automatycznie usuwane.

 4. Dane kontaktowe podlegają usunięciu z rejestru danych kontaktowych - z mocy prawa – na podstawie przekazanej przez rejestr PESEL informacji o zgonie osoby fizycznej, której te dane dotyczą.

 5. Dostęp do rejestru danych kontaktowych mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz osób fizycznych.

 6. Dane kontaktowe nie są wykorzystywane w celu kontaktu z osobami fizycznymi w zakresie związanym z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

 7. W rejestrze danych kontaktowych przetwarza się tylko jeden numer telefonu komórkowego lub tylko jeden adres poczty elektronicznej osoby fizycznej.

 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

 9. Dane rejestru danych kontaktowych są przekazywane, aktualizowane lub usuwane:

 • samodzielnie przez osobę fizyczną, przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

 • za pośrednictwem administracji publicznej i podmiotów realizujących zadania publiczne, posiadających dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego podmiotu przez osobę, której dane dotyczą.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

 2. rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych.

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2023-10-20)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-14 11:56:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-30 13:21:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki