☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 09.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 20 Ujęcie w stałym obwodzie głosowania (cz.A - obejmująca obywateli polskich)

KU-SO Ujęcie w stałym obwodzie głasowania(cz. A - obejmująca obywateli polskich)

KU-SO 20 Wersja z dnia 16.10.2023 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

Uwaga: osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub profil zaufany mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej przez stronę www.obywatel.gov.pl zakładka „Meldunek i wybory”.

Profil zaufany można założyć za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl lub bankowości elektronicznej.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony i podpisany "Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w części A/B" (KU-SO 20/01)
 • do wglądu dowód osobisty wnioskodawcy,
 • dokumenty potwierdzające stałe zamieszkanie w Bolesławcu pod wskazanym we wniosku adresem (tytuł prawny do lokalu - akt własności, umowa najmu, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu, zeznania świadków, rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie do rejestru wyborców, akt rozliczania podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Bolesławcu, potwierdzenie uczęszczania dzieci do placówek oświatowych itp.). W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

Druki można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01)
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec - II piętro pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Wolne od opłat.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (część A)  składa do Prezydenta Miasta Bolesławiec obywatel polski (posiadający prawo wybierania) zamieszkujący w Bolesławcu bez zameldowania na pobyt stały.
 2. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifkowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infomatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57).
 3. Przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania Prezydent  jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania w  Bolesławcu.

W wyniku tego działania organ wydaje  w ciągu 5 dni decyzję:

- o ujęciu w stałym obwodzie głosowania w mieście Bolesławiec (pozytywny wynik sprawdzenia),

- o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania w mieście Bolesławiec (negatywny wynik sprawdzenia)

 1. Doręczenie (w zależności od   żądania wnioskodawcy) następuje:

- w wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),

- w formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,

- w formie dokumentu elektronicznego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok. 205 ( II piętro-wieżowiec) tel. 75 645 65 42. 75 645 65 44.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli Prezydent Miasta Bolesławiec uzna skargę w całości za zasadną może niezwłocznie zmienić lub uchylić swoją decyzję, jeżeli nie to przekazuje skargę niezwłocznie sądowi.
 2. Wyborca może wnieść do Prezydenta Miasta Boleslawiec reklamację na nieprawidlowości w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujętno go w żadnym obwodzie głosowania albo został on nieprawidlowo ujęty w obwodzie głosowania.

VI. UWAGI:

 1. Prawo wybierania w Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
 •     najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 •     nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 •     nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 •     nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
 1. Warunkiem udziału w głosowaniu jest ujęcie wyborcy w Centralnym Rejestrze Wyborców.
 2. W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.
 3. Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Bolesławcu  ujmowani są w centralnym rejestrze z urzędu.
 4. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Bolesławcu złożyć mogą wyborcy:
 • stale zamieszkali w Bolesławcu bez zameldowania na pobyt stały,
 • nigdzie niezamieszkali, przebywający stale  w  Bolesławcu, z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników gminy. (art. 19 pargraf 9)
 • zamieszkali stale w Bolesławcu pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały w Bolesławcu.
 1. Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje możliwość głosowania w miejscu faktycznego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów (nie jest wpisem jednorazowym dotyczącym  tylko najbliższych wyborów).
 • Z Centralnego Rejestru Wyborców wykreśla się, wyborców  którzy:
 • wymeldowali się z pobytu stałego lub zmarli ( z urzędu),
 • zostali pozbawieni  prawa  wybierania.

         8. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można składać przez cały rok, najpóźniej w terminach określonych w kalendarzu wyborczym dla danych wyborów - w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy,

 2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosku o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-16)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-14 12:06:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-30 12:01:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960