☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 20 Wpisanie do rejestru wyborców cz. A obejmująca obywateli polskich

KU-SO Wpisanie do rejestru wyborców cz. A – obejmująca obywateli polskich

KU-SO 20 Wersja z dnia 21.09.2022r.

Wydział Spraw Obywatelskich

Uwaga: osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub profil zaufany mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej przez stronę www.obywatel.gov.pl zakładka „Meldunek i wybory”.

Profil zaufany można założyć za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl lub bankowości elektronicznej.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony i podpisany "Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców – w części A/B” (KU-SO 20/01)
 • do wglądu dowód osobisty wnioskodawcy,
 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
 • wypełniona i podpisana "Deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców (KU-SO 20/02),
 • dokumenty potwierdzające stałe zamieszkanie w Bolesławcu pod wskazanym we wniosku adresem (tytuł prawny do lokalu - akt własności, umowa najmu, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu, zeznania świadków, rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie do rejestru wyborców, akt rozliczania podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Bolesławcu, potwierdzenie uczęszczania dzieci do placówek oświatowych itp.). W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

Druki można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01)
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec - II piętro pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Wolne od opłat.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek o wpis do części A rejestru wyborców składa do Prezydenta Miasta Bolesławiec. Obywatel polski (posiadający prawo wybierania) zamieszkujący w Bolesławcu bez zameldowania na pobyt stały.
 2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Prezydent  jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania w  Bolesławcu.

W wyniku tego działania organ wydaje  w ciągu 5 dni decyzję:

- o wpisaniu do rejestru wyborców w mieście Bolesławiec (pozytywny wynik sprawdzenia)

- o odmowie wpisania do rejestru wyborców w mieście Bolesławiec (negatywny wynik sprawdzenia)

 1. Doręczenie (w zależności od   żądania wnioskodawcy) następuje:

- w wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),

- w formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,

- w formie dokumentu elektronicznego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok. 205 ( II piętro-wieżowiec) tel. 75 645 65 42. 75 645 65 44.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli Prezydent Miasta Bolesławiec uzna skargę w całości za zasadną może niezwłocznie zmienić lub uchylić swoją decyzję, jeżeli nie to przekazuje skargę niezwłocznie sądowi.
 2. Na decyzję o wpisanie do rejestru wyborców służy reklamacja.

VI. UWAGI:

 1. Prawo wybierania w Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
 •     najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 •     nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 •     nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 •     nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
 1.   Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców, sporządzonego na   podstawie rejestru wyborców.
 2. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
 3. Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Bolesławcu  ujmowani są w rejestrze z urzędu.
 4. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w Bolesławcu złożyć mogą wyborcy:
 • stale zamieszkali w Bolesławcu bez zameldowania na pobyt stały,
 • nigdzie niezamieszkali, przebywający stale  w  Bolesławcu,
 • zamieszkali stale w Bolesławcu pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały w Bolesławcu.
 1. Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania w miejscu faktycznego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów (nie jest wpisem jednorazowym dotyczącym  tylko najbliższych wyborów).
 2. Z rejestru wykreśla się, wyborców  którzy:
 • wymeldowali się z pobytu stałego lub zmarli ( z urzędu),
 • zostali pozbawieni  prawa  wybierania,
 • zostali wpisani na własny wniosek do rejestru w innej miejscowości,
 • zostali wpisani na własny wniosek do rejestru w Bolesławcu i złożyli oświadczenie o powrocie do gminy stałego zamieszkania lub zmienili miejsce (gminę) zameldowania na pobyt stały.

         8. Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu. Jeżeli wniosek  złożony zostanie w ostatnim  dniu roboczym przed wyborami Prezydent Miasta nie wyda decyzji  w tym samym dniu jeżeli nie będzie możliwe sprawdzenie czy dana osoba spełnia warunek stałego zamieszkania na terenie Bolesławca.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz.1277).

 2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz.1316 oraz z 2018 r. poz. 2209).

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-09-21)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-14 12:06:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-03-13 09:29:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 79533