☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 09.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 24 Wniosek o zmianę miejsca głosowania cz. A/B

KU-SO 24 Wniosek o zmianę miejsca głosowania cz. A/B

KU-SO 24 Wersja z dnia 16.10.2023 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

Uwaga: osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub profil zaufany mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej przez stronę www.obywatel.gov.pl zakładka „Meldunek i wybory”.

Profil zaufany można założyć za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl lub bankowości elektronicznej.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 •   wypełniony i podpisany:

-  "Wniosek o zmianę miejsca głosowania – w części A/B” (KU-SO 24/01)

-  W przypadku referendum ogólnokrajowego  "Wniosek o zmianę miejsca głosowania w referendum ogólnokrajowym"  (KU-SO 24/02) 

 • do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Druki można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01)
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec - pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok. 205 (wieżowiec - II piętro), tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Brak.

VI. UWAGI:

 1.  Wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba jest ujęta z urzędu lub na wniosek.
 2.   Można być ujętym tylko w jednym spisie wyborców.
 3.   Spis składa się z :
 • części A - w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województw,
 •  A i B - w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów.

4. Wyborca może zmienić miejsce głosowania w danych wyborach. Wniosek w sprawie zmiany miejsca głosowania składa w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów. Przepisu tego nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów. Natomiast w wyborach uzupełniających do Senatu przepis ten ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

5. Żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową albo odbywający ćwiczenia wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania na wniosek o zmianę miejsca głosowania są ujmowani w spisie wyborców gminy, w której odbywają służbę.

6. Wniosek, o zmianę miejsca głosowania, może zostać złożony na piśmie utrwalonym  w postaci:

 •   papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów,
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem oso bistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

7. Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

8. W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów,
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców,
 4. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Z 2020 r. poz. 851 z późn. zm.).

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-16)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-14 12:43:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-30 12:05:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960