☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 24 Wniosek o wpisanie do spisu wyborców cz. A/B

KU-SO 24 Wniosek o wpisanie do spisu  wyborców  cz. A/B

KU-SO 24 Wersja z dnia 21.09.2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

Uwaga: osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub profil zaufany mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej przez stronę www.obywatel.gov.pl zakładka „Meldunek i wybory”.

Profil zaufany można założyć za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl lub bankowości elektronicznej.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony i podpisany:

-  "Wniosek o wpisanie do spisu wyborców – w części A/B” (KU-SO 24/01)

-   "Wniosek o wpisanie do spisu wyborców – w części A” (KU-SO 24/02)

     (wyborca przebywający na terenie miasta w jednostkach skoszarowanych),

 • do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Druki można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01)
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec - pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok. 205 (wieżowiec - II piętro), tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Brak.

VI. UWAGI:

 1. Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców, sporządzonego przez urząd najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów na   podstawie  rejestru wyborców.
 2. Można być ujętym tylko w jednym spisie wyborców.
 3. Spis składa się z części :
 • A,  która obejmuje obywateli polskich zameldowanych na pobyt stały w Bolesławcu lub dopisanych na własny wniosek do rejestru wyborców miasta Bolesławiec  i sporządzana jest dla wszystkich wyborów,
 • B,  która obejmuje obywateli UE niebędących obywatelami polskimi, wpisanych do rejestru  wyborców i sporządzana jest jedynie dla wyborów  do Parlamentu Europejskiego w RP , rad gmin i Prezydenta Miasta
 1. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze miasta właściwym ze względu na:
 • stałe miejsce zamieszkania,
 • miejsce pobytu czasowego,
 • miejsce przebywania wyborcy nigdzie niezamieszkałego.

Nie dotyczy to wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów Prezydenta Miasta oraz wyborów uzupełniających do Senatu RP.

 1. Żołnierze i inni funkcjonariusze pełniący służbę w systemie skoszarowanym na terenie Bolesławca mogą złożyć wniosek między 21 a 14 przed dniem wyborów. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego  oraz wyborów Prezydenta Miasta  wniosek mogą złożyć jedynie wyborcy na stałe zameldowani na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub Bolesławca przy wyborze Prezydenta Miasta.
 2. Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu musi być podpisany osobiście przez wyborcę i doręczony w oryginale. Może być przekazany osobiście, pocztą lub za pośrednictwem innej osoby (pełnomocnictwo nie jest wymagane). Dopuszczalne jest także przekazanie wniosku za pośrednictwem ePUAP przy użyciu zaufanego profilu lub w innej formie elektronicznej , jeżeli zostanie podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem odpowiednio  faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej we wskazany wyżej sposób.
 3. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu  w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania, gdyż nie ma możliwości kolejnego wyboru obwodu głosowania. Można jednak wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
 4. Po dopisaniu się do spisu wyborców, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców  w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 5. W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:
 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów,
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277),

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2021 r. poz. 697).

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-09-21)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-14 12:43:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-03-13 09:44:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 79533