☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 28 Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

KU-SO 28 Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

KU-SO 28 Wersja z dnia 21.09.2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony i podpisany (jeżeli wyborca nie umie lub nie może złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania):

         Wniosek o sporządzenie aktu  pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: (w zależności od  wyborów)

         - do Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej(KU-SO 28/01),

         - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (KU-SO 28/02),

         - do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (KU-SO 28/03),

        - do Rady Miasta Bolesławiec, Rady Powiatu Bolesławieckiego,  Sejmiku  Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Bolesławiec (KU-SO 28/04).

 • do wniosku załącza się:

       1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia  niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat),

 1. wypełnioną i podpisaną w zależności od wyborów

         "Zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania  w wyborach":

       3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w m. Bolesławiec (jeżeli 

           przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia),

 1. do wglądu  ważne dokumenty stwierdzające tożsamość wyborcy i pełnomocnika.           

Druki można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01)
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec II piętro pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiecbip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 3 dni.
 2.  Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, określonych w przepisach Prezydent Miasta, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 3. Odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty.
 4.  Akt pełnomocnictwa sporządza się w miejscu pobytu wyborcy, jeżeli wystąpi o to we wniosku.

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok. 205 (wieżowiec-II piętro), tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) lub wyborca,  który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania  w jego imieniu w wyborach.
 2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wpisanego do rejestru wyborców m. Bolesławiec. Wniosek wnosi się  do Prezydenta Miasta Bolesławiec, począwszy od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów najpóźniej jednak w 9 dniu przed dniem wyborów.
 3. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 4. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w mieście Bolesławiec, lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli w danych wyborach przepisy  przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.
 5. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby.
 6. Pełnomocnictwo  do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 7. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
 8. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Bolesławiec lub przed innym pracownikiem Urzędu Miasta Bolesławiec upoważnionym przez Prezydenta   do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
 9. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do oddania głosu również w ewentualnym ponownym głosowaniu. Wyborca może również głosować osobiście lub cofnąć pełnomocnictwo.
 10. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 11. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

      -   śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania

          lub  pełnomocnika,

      -   skreślenia z rejestru wyborców (np. wymeldowanie) wyborcy lub pełnomocnika,

      -   powołania pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej, właściwej dla obwodu

          głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa,

      -   zgłoszenia pełnomocnika jako kandydata w danych wyborach,

      -   wyznaczenie pełnomocnika na męża zaufania,

      -   wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa

12.    Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277),

 2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa w wyborach … (Dz. U . z 2022 r. poz.1781).

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-09-21)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-14 13:36:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-03-13 10:22:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 79533