☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 17.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na świadczenie usług przez przedsiębiorców zgodnie z ustawą utrzymania czystości i porządku w gminie

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich


KU-ZI 10 - Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w zakresie zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych

(wersja z dnia 10 września 2021 r.)


I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Zezwoleń udzielane są na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

3. Do wniosku należy dołączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • zaświadczenie albo oświadczenie*) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społecznych.

Oświadczenie powinno zawierać:

 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

*) oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).

4. Podmiot ubiegający się wydanie zezwolenia obowiązany jest do spełnienia następujących wymagań:

 • Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną,
 • posiadania wyposażenia umożliwiającego od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 • utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu www.um.boleslawiec.bip-gov.pl.

druk WNIOSKU 

druk Karty usług

Należy składać wyłącznie kompletnie wypełnione druki.


II. OPŁATY

Opłata skarbowa – 107 zł (opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien)

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.


III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wpis do rejestru przedsiębiorca uzyskuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.
 2. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
 3. Prezydent Miasta Bolesławiec dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).


IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 508, tel. 75 645 65 04.


V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

Od czynności organu podatkowego, zakończonych decyzją, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.


VI. UWAGI

Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia i złożenia.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

- art. 4 ust. 1 pkt 3 - rozporządzenia parlamentu europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.


 

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2021-09-10)
Udostępnił:
Rychert Małgorzata
(2018-03-19 16:35:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Rychert Małgorzata
(2021-09-17 13:33:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522