Karty informacyjne

01/2019 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie pojemności magazynowej na dodatki uszlachetniające w TP Bolesławiec Projekt Delta III, na terenach nieruchomości oznaczonych jako działki nr 85; 86/2; 87/1; 84/1; 86/1; 86/3; 99; 100/3; 87/5; obręb – 0004 miasta Bolesławiec, położonych w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki

02/2019 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego kondycjonowania osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Bolesławcu, na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 28 obręb 0001 miasta Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy ul. Granicznej nr 48

03/2019 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie pojemności magazynowej na dodatki uszlachetniające w TP Bolesławiec Projekt Delta III”, na terenach nieruchomości oznaczonych jako działki nr 85; 86/2; 87/1; 84/1; 86/1; 86/3; 99; 100/3; 87/5; obręb – 0004 miasta Bolesławiec, położonych w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki.

04/2019 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego kondycjonowania osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Bolesławcu, na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 28 obręb 0001 miasta Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy ul. Granicznej nr 48

05/2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląskim”

06/2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 44319 Bolesławiec (69290 PJE BOLESŁAWIEC GRANICZNA)” na terenie działki nr 374/19 obręb 0002 miasta Bolesławiec, przy ul. Granicznej w Bolesławcu

07/2019 Postanowienie w sprawie wyrażenia stanowiska, że realizacja przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji termicznego kondycjonowania osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Bolesławcu”, na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 28 obręb 0001 miasta Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy ul. Granicznej nr 48, przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 24 maja 2019 r. znak ZI-XIV.6220.2019.JF

08/2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji do produkcji betonu w Bolesławcu”, zlokalizowanego na terenie zakładu produkcyjnego IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu,  działki ewidencyjne nr 2/1, 2/2, 3/1 obręb 0004 miasta Bolesławiec, oraz działki ewidencyjne nr 176, 175, 174/2 obręb Łąka,  jednostka ewidencyjna Bolesławiec – gmina wiejska

09/2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie istniejącej instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych oraz instalacji wtrysku w zakładzie spółki SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o., w Bolesławcu przy ul. Przemysłowej 1, na działkach o numerach ewidencyjnych 67/24 , 67/34 , 15/8 obrębu 0004 Miasta Bolesławiec

10/2019 Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląskim”

 

 

 

Wytworzył:
Justyna Fecyk
(2019-02-01)
Udostępnił:
Graczyk Katarzyna
(2018-08-22 15:17:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Fecyk Justyna
(2019-12-17 12:14:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki