KU-SO 65 Decyzja o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy

KU-SO 65 Decyzja o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy

Wersja z dnia 20.10.2023 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • „Wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy”, wraz z dowodem dokonania  opłaty skarbowej,

 • 2 egzemplarze regulaminu strzelnicy,
 • kserokopię decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytku,
 • oświadczenie o rodzaju broni i amunicji stosowanych na strzelnicy,
 • pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) wraz z dowodem dokonania  opłaty skarbowej (jeżeli obowiązuje),
 • do wglądu:

             - oryginał decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,

             - plan strzelnicy z oznaczeniem:

 • stanowisk strzelniczych,
 • punktu sanitarnego,
 • dróg ewakuacji,
 • miejsca instalacji lub innych urządzeń łączności,

          - wykaz sygnałów alarmowych stosowanych na strzelnicy,

         - informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej,

         - oryginał aktualny odpis z odpowiedniego rejestru sądowego lub zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

         - inne dokumenty potwierdzające prawo posiadania lub użytkowania obiektu oraz korzystania z obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

         - licencja osoby upoważnionej do prowadzenia strzelania.  

   Druki można otrzymać :

 •   w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek - Ratusz, tel. 75 645-64-01
 •   w Wydziale Spraw Obywatelskich i (wieżowiec – II piętro, pok. 208) tel. 75 645-6-91

II. OPŁATY

Opłata skarbowa :

- za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł,
- za złożenie  pełnomocnictwa  - 17 zł.(jeżeli obowiązuje)

Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji), przed złożeniem wniosku i pełnomocnictwa.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1.  Wniosek składa się do Prezydenta Miasta Bolesławca (jeżeli strzelnica położona jest na terenie miasta).
 2. Podanie składa się w osobiście, przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie  podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 3. Złożony wniosek podlega ocenie organu, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do jego złożenia.

           W wyniku tego działania organ:

 • wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli wniosek zawiera braki formalne,
 • zawiadamia strony o wszczęciu postępowania, jeżeli wynik sprawdzenia jest pozytywny,
 • prowadzi postępowanie wyjaśniające (m.in. przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza wizje lokalne); postępowanie to kończy decyzja administracyjna o zatwierdzeniu lub o odmowie zatwierdzenia regulaminu. Decyzja  zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 m-cy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 1. Doręczenie decyzji (w zależności od   żądania wnioskodawcy ) następuje w;
 • wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),
 • formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,
 • formie dokumentu elektronicznego.

         5. Wykonanie decyzji nastąpi po jej uprawomocnieniu.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 208 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645-64-91

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenia), co spowoduje, że decyzja stanie się ostateczna  i prawomocna.
 2. Na przewlekłe załatwienie sprawy lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.
 3. Stronom służy prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 4. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 1300 -1600.

VI. UWAGI:

 1. Niniejsza karta nie ma zastosowania do strzelnic Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu.
 2. Strzelnice powinny być zlokalizowane, zbudowane i zorganizowane w sposób nienaruszający wymogów związanych z ochroną środowiska oraz wykluczający możliwość wydostania się poza ich obręb pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy.
 3. Szczegółowe zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy określa regulamin strzelnicy.
 4. Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2020 r. poz.955),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 5. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne.
Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2018-09-25 13:00:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2023-10-30 10:21:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki