2019 rok

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2019 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji  Data wejścia w życie Typ pliku
Uchwała nr XIII/158/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. 2019-12-31 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.7706 15.01.2020 pdf

Uchwała nr XIV/166/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.7.1.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2020 r. stwierdzające nieważność § 7. we fragmencie "i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r." uchwały nr XIV/166/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

2019-12-23 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.7702 07.01.2020 pdf
Uchwała nr XIV/165/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/521/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bolesławiec 2019-12-23 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.7701 07.01.2020 pdf
Uchwała nr XIII/152/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/335/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów rekreacyjnych i sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec 2019-12-14 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.7459 29.12.2019 pdf
Uchwała nr XIII/155/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2019-12-04 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.7045 19.12.2019 pdf
Uchwała nr XIII/154/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2019-12-04 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.7044 19.12.2019 pdf
Uchwała nr XIII/153/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-12-04 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.7043 19.12.2019 pdf
Uchwała nr XII/144/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. 2019-11-26 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.6753 11.12.2019 pdf
Uchwała nr XII/145/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/83/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad ich promocji i wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty 2019-11-12 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.6357 27.11.2019 pdf
Uchwała nr XII/141/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/453/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 2019-11-12 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.6356 27.11.2019 pdf
Uchwała nr XII/138/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy „ulica Wilcza” na terenie miasta Bolesławiec 2019-11-12 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.6355 27.11.2019 pdf
Uchwała nr XII/137/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy „ulica Jastrzębia” na terenie miasta Bolesławiec 2019-11-12 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.6354 27.11.2019 pdf
Uchwała nr XII/135/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka – Zgorzelecka – Szkolna – Armii Krajowej w Bolesławcu 2019-11-12 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.6353 27.11.2019 pdf
Uchwała nr XII/134/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych - Powstańców Warszawy -Warszawska - Gdańska w Bolesławcu – część „A” 2019-11-12 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.6352 27.11.2019 pdf
Uchwała nr X/114/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bolesławiec na lata 2019 - 2022" 2019-10-16 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.5945 31.10.2019 pdf
Uchwała nr X/124/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. 2019-10-03 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.5685 18.10.2019 pdf
Uchwała nr X/119/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmienionej uchwałą nr XXXI/329/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. 2019-10-03 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.5684 18.10.2019 pdf
Uchwała nr X/117/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr LII/520/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb zgłaszania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec 2019-10-03 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.5683 18.10.2019 pdf
Uchwała nr X/116/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/456/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2019-10-03 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.5682 18.10.2019 pdf
Uchwała nr X/115/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2019-10-03 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.5681 18.10.2019 pdf
Zarządzenie nr 105/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 r. 2019-08-28 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.5011 12.09.2019 pdf
Uchwała nr IX/112/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. 2019-08-01 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.4744 16.08.2019 pdf
Uchwała nr VIII/100/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. 2019-07-24 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.4647 08.08.2019 pdf
Uchwała nr VIII/103/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/417/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bolesławiec" 2019-07-11 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.4361 26.07.2019 pdf
Uchwała nr VIII/102/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/236/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec

2019-07-11 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.4360

26.07.2019 pdf
Uchwała nr VIII/101/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/215/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec 2019-07-11 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.4359 26.07.2019 pdf
Uchwała nr VIII/97/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec 2019-07-11 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.4358 26.07.2019 pdf
Uchwała nr VIII/96/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec 2019-07-11 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.4357 26.07.2019 pdf
Uchwała nr VIII/95/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy "ulica Myśliwska" na terenie miasta Bolesławiec 2019-07-11 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.4356 26.07.2019 pdf
Uchwała nr VIII/94/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy "ulica Łowiecka" na terenie miasta Bolesławiec 2019-07-11 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.4355 26.07.2019 pdf
Uchwała nr VIII/93/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy "ulica Gajowa" na terenie miasta Bolesławiec 2019-07-11 Dz.Urz. Wojn.Doln.2019.4354 26.07.2019 pdf
Uchwała nr VIII/92/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w trójkącie ulic: Zygmunta Augusta – B. Kosiby – Murarska w Bolesławcu 2019-07-11 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.4353 26.07.2019 pdf
Uchwała nr VIII/91/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Zwycięstwa - Jeleniogórska - Rzemieślnicza w Bolesławcu 2019-07-11 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.4352 26.07.2019 pdf
Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Cieszkowskiego - al. Tysiąclecia w Bolesławcu 2019-07-11 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.4351 26.07.2019 pdf
Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego wzdłuż ulic: B. Chrobrego - T. Kościuszki w Bolesławcu 2019-07-11 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.4350 26.07.2019 pdf
Uchwała nr VIII/88/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Staroszkolnej 18 w Bolesławcu 2019-07-11 Dz.Urz. Woj.Doln.20109.4349 26.07.2019 pdf
Uchwała nr VII/84/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/327/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec 2019-06-07 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.3639 22.06.2019 pdf

Uchwała nr VII/83/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad ich promocji i wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty

zmieniono uchwałą nr XII/145/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2019 r.

2019-06-07 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.3638 22.06.2019 pdf
Uchwała nr VII/82/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. 2019-06-07 Dz.Urz. Woj.Doln.2019.3637 22.06.2019 pdf
Uchwała nr VII/78/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-06-07 Dz. Urz. Woj.Doln.2019.3636 22.06.2019 pdf

Uchwała nr VII/76/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu - dla części „A”

Wyrok nr II SA/Wr 611/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2019 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2019 r. nr VII/76/2019 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu - dla części „A" stwierdzający nieważność § 16 ust. 2 pkt 1 lit. a we fragmencie "dla zabudowy wolnostojącej" 

2019-06-07 Dz. Urz.Woj.2019.3635 22.06.2019 pdf
Uchwała nr VII/75/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Stolarska – Wierzbowa - Akacjowa w Bolesławcu 2019-06-07 Dz. Urz.Woj.2019.3634 22.06.2019 pdf
Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: W. Łokietka - Mazowiecka w Bolesławcu 2019-06-07 Dz. Urz.Woj.2019.3633 22.06.2019 pdf
Uchwała nr VII/73/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Bolesławcu
2019-06-07 Dz. Urz.Woj.2019.3632 22.06.2019 pdf
Uchwała nr VI/69/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. 2019-05-22 Dz. Urz.Woj.2019.3396 06.06.2019 pdf
Uchwała nr IX/58/2019 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Bolesławiec 2019-04-29 Dz. Urz.Woj.2019.2940 14.05.2019 pdf
Uchwała nr VI/71/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków jej udzielenia. 2019-04-09 Dz. Urz.Woj.2019.2398 24.04.2019 pdf
Uchwała nr VI/67/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec od dnia 1 września 2019 roku 2019-04-09 Dz. Urz.Woj.2019.2397 24.04.2019 pdf
Uchwała nr V/61/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. 2019-03-21 Dz. Urz.Woj.2019.1955 05.04.2019 pdf
Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 r. 2019-03-21 Dz. Urz.Woj.2019.1954 05.04.2019 pdf
Uchwała nr V/59/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie Miasta Bolesławiec 2019-03-20 Dz. Urz.Woj.2019.1892 04.04.2019 pdf
Uchwała nr V/54/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/114/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2019-03-20 Dz. Urz.Woj.2019.1891 04.04.2019 pdf
Zarządzenie nr 63/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu w roku 2019. 2019-03-14 Dz. Urz.Woj.2019.1741 29.03.2019 pdf
Uchwała nr V/56/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu 2019-03-08 Dz. Urz.Woj.2019.1586 23.03.2019 pdf
Uchwała nr V/55/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2019 r. 2019-03-08 Dz. Urz.Woj.2019.1585 23.03.2019 pdf
Uchwała nr V/52/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Polna - B. Chrobrego w Bolesławcu 2019-03-08 Dz. Urz.Woj.2019.1548 23.03.2019 pdf

Uchwała nr IV/44/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/414/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec

utraciła moc uchwałą nr XIX/208/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r.

2019-01-18 Dz. Urz.Woj.2019.456 02.03.2019 pdf
Uchwała nr IV/41/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc 2019-01-18 Dz. Urz.Woj.2019.455 02.03.2019 pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2019-02-04)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2019-02-04 08:48:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-21 10:29:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki