KU_MIG_19 - Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej

KU-MiG 19

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej

I. Wymagane dokumenty:

- Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej (jeżeli jest ona objęta tym samym zamierzeniem inwestycyjnym co inwestycja mieszkaniowa) - Druk KU-MiG 19/01 wraz z załącznikami określonymi w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - Wszystkie wymagane załączniki zostały wskazane we wniosku;

- Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Druk wniosku można pobrać w:

- Biurze Obsługi Interesanta: ul. Rynek 41  - Ratusz (parter),  tel. 75 6456401, 75 6456525,

- Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, (wieżowiec – I piętro, pok. 112, 101),

- na stronie internetowej Urzędu Miasta .

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:
Opłata skarbowa – 17 zł – tylko w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłatę skarbową za zaświadczenia należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 98 10202137 0000 9002 0046 4230 przed dokonaniem czynności podlegającej opłacie.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Inwestor zainteresowany realizacją inwestycji w trybie specustawy mieszkaniowej musi złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej do Rady Miasta Bolesławiec za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Wnioski złożone przez inwestora są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 3 dni od otrzymania wniosku, wraz z informacją o możliwości składania uwag w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku.

Rada Miasta Bolesławiec podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji wnioskowanej inwestycji lub odmowie jej ustalenia w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia terminu o kolejne 30 dni.

Prezydent Miasta Bolesławiec przekazuje inwestorowi uchwałę Rady Miasta Bolesławiec w ciągu 3 dni od jej podjęcia.

Do czasu podjęcia uchwały inwestor może zmieniać swój wniosek.

Podejmując uchwałę rada gminy bierze pod uwagę:

  • stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
  • potrzeby i możliwości rozwoju wynikające ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej,  Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej

Pl. Piłsudskiego nr 1, piętro I, pokoje 112, 101

Telefony: 75-645-65-19, 75 645-65-20

e-mail : m.gesikowska@um.boleslawiec.pl

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji może zaskarżyć:

1) każdy – czyj interes prawny lub uprawnienie zostały nią naruszone

- w terminie 30 dni od jej publikacji lub przekazania inwestorowi
- skarga do WSA
- przekazanie skargi i akt do WSA w terminie 15 dni od jej otrzymania
- 2 miesiące na rozpatrzenie skargi przez WSA
- 2 miesiące na rozpatrzenie skargi kasacyjnej przez NSA

2) wojewoda

- w ciągu 30 dni
- w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego – stwierdzenie nieważności uchwały – rada gminy może złożyć na to rozstrzygnięcie skargę do WSA.

VI. Uwagi:

brak

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,

- obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec;

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04. 2016 r. 

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2019-03-21 13:48:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 12:07:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki