☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO-27 Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

KU-SO 27 Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

KU-SO 27 Wersja z dnia 21.09.2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 •  wypełniony i podpisany

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania” 

Można go złożyć :

- na piśmie na adres : Urząd Miasta Bolesławiec

                                   Wydział Spraw Obywatelskich

                                   Plac Marszałka Piłsudskiego 1

                                   59-700 Bolesławiec 

  lub złożyć osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich - (wieżowiec II piętro pok. 205)

- telefaksem  na numer: 75 645 65402,

- na adres e-mail : umboleslawiec@um.boleslawiec.pl;  

- w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne

 •  do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość wyborcy.

 

Druk można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01, 75 645 65 25)
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec II piętro pok.205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wystawienie zaświadczenia- niezwłocznie. Zaświadczenia wydaje się od dnia ogłoszenia wyborów do chwili przekazania spisów wyborców przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej .  

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok. 205 (wieżowiec-II piętro), tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Brak

VI. UWAGI:

 1. Wyborca (ujęty w spisie wyborców dla miasta Bolesławiec), który zamierza zmienić  miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie  do głosowania   w miejscu pobytu w dniu wyborów:
 1. Wyborca – obywatel RP w przypadku wyborów do:

          - Parlamentu Europejskiego,

          - Sejmu RP,

          - Senatu RP (w wyborach uzupełniających do Senatu tylko wyborcy stale zamieszkali na obszarze danego okręgu wyborczego),

          - Prezydenta RP,

 1. Wyborca - obywatel pozostałych krajów Unii Europejskiej  jedynie w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów (piątek).
 2. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
 3. Wyborcę, który otrzymał zaświadczenie nie umieszcza się w spisie (lub skreśla).
 4. Zaświadczenie upoważnia do głosowania w każdej obwodowej komisji wyborczej w kraju i za granicą.
 5. W przypadku wyborów, w których może nastąpić ponowne głosowanie wyborca otrzymuje  2 zaświadczenia z dwoma datami głosowania.
 6. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania (ujęty w spisie wyborców dla miasta Bolesławiec), a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dotyczy to również wyborców, którzy opuszczają bolesławieckie szpitale i DPS po pierwszej turze głosowania.
 7. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania można głosować w  dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym na terenie kraju, za granicą i na statku morskim.

UWAGA!!!

Utrata zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, uniemożliwia otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Podstawa prawna

 1. art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277).

 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2021 r. poz. 697 ).

 3. art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-09-21)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2019-05-09 14:43:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-03-13 10:17:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 79533