2020 rok

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2020 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji  Data wejścia w życie Typ pliku
Uchwała nr XXIV/284/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. 21.12.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.7171 05.01.2021 pdf
Uchwała nr XXIV/282/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 30.11.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.6492 15.12.2020 pdf
Uchwała nr XXIV/279/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/205/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat 30.11.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.6491 15.12.2020 pdf
Uchwała nr XXIII/278/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. 23.11.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.6315 01.12.2020 pdf
Uchwała nr XXIII/272/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 02.11.2020 Dz.Urz. Woj. Doln.5916 17.11.2020 pdf
Uchwała nr XXIII/271/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia jej stawek na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 02.11.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.5915 17.11.2020 pdf
Uchwała nr XXIII/270/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/274/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 02.11.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.5914 17.11.2020 pdf
Uchwała nr XXIII/269/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec 02.11.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.5913 17.11.2020 pdf

Uchwała nr XXIII/268/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.7.14.2020.AS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność § 2 ust. 2 pkt 5 we fragmencie „przez które rozumie się odpady powstające podczas prowadzonych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie drobnych prac remontowych” uchwały nr XXIII/268/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

02.11.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.5912 17.11.2020 pdf

Uchwała nr XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.7.15.2020.AS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność § 2 ust. 1 pkt 10 i § 11 ust. 2 pkt 13 we fragmentach „przez które rozumie się odpady powstające podczas prowadzonych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie drobnych prac remontowych”, § 5 w fragmencie „położonego wzdłuż jego nieruchomości i bezpośrednio przy granicy nieruchomości” § 13 ust. 3 uchwały nr XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec.

02.11.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.5911 17.11.2020 pdf
Uchwała nr XXII/265/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. 27.10.2020 Dz.Urz. Woj. Doln.5832 11.11.2020 pdf
Uchwała nr XXI/243/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. 26.10.2020 Dz.Urz. Wo0j.Doln.5815 10.11.2020 pdf
Uchwała nr XXII/263/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 21.10.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.5773 05.11.2020 pdf
Uchwała nr XXII/262/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 21.10.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.5772 05.11.2020 pdf
Uchwała nr XXII/261/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 21.10.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.5771 05.11.2020 pdf
Uchwała nr XXII/258/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy "ulica Generała Tadeusza Rozwadowskiego" na terenie miasta Bolesławiec 21.10.2020 Dz.Urz Woj.Doln.5770 05.11.2020 pdf
Uchwała nr XXII/257/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy "ulica Generała Józefa Hallera" na terenie miasta Bolesławiec 21.10.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.5769 05.11.2020 pdf
Uchwała nr XXII/256/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy "ulica Sybiraków" na terenie miasta Bolesławiec 21.10.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.5768 05.11.2020 pdf
Uchwała nr XXII/254/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu 21.10.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.5767 05.11.2020 pdf
Uchwała nr XX/235/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. 20.08.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.4757 04.09.2020 pdf
Uchwała nr XX/229/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/397/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu 05.08.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.4569 20.08.2020 pdf
Uchwała nr XX/228/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021 05.08.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.4568 20.08.2020 pdf
Uchwała nr XX/225/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północnej części miasta ograniczonego od wschodu ulicą T. Kościuszki, od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec 05.08.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.4567 20.08.2020 pdf
Uchwała nr XX/224/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby w Bolesławcu 05.08.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.4566 20.08.2020 pdf

Uchwała nr XX/223/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. gen. J. Bema w Bolesławcu

Wyrok nr II SA/Wr 27/21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2021 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta Bolesławiec nr XX/223/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. J. Bema w Bolesławcu

05.08.2020 DZ.Urz. Woj.Doln.4565 20.08.2020 pdf
Zarządzenie nr 84/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 r. 25.06.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.3961 10.07.2020 pdf
Uchwała nr XIX/212/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. 08.06.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.3607 23.06.2020 pdf
Uchwała nr XIX/215/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec nr 103/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazu organizacji zajęć i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 28.05.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.3437 12.06.2020 pdf
Zarządzenie nr 103/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazu organizacji zajęć i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 28.05.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.3436 12.06.2020 pdf
Uchwała nr XIX/219/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/166/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 27.05.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.3416 11.06.2020 pdf
Uchwała nr XIX/218/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/124/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 27.05.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.3415 11.06.2020 pdf
Uchwała nr XIX/208/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec 27.05.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.3414 11.06.2020 pdf
Uchwała nr XIX/207/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmienioną uchwałą nr XXXI/329/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz uchwałą nr X/119/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 września 2019 r. 27.05.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.3413 11.06.2020 pdf
Uchwała nr XIX/205/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat 27.05.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.3412 11.06.2020 pdf
Uchwała nr XVIII/197/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. 30.04.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2909 15.05.2020 pdf
Uchwała nr XVIII/199/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 kwietnia 2020 r. o uchyleniu uchwały nr XIII/155/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 16.04.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2707 01.05.2020 pdf

Uchwała nr XVIII/198/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/215/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec

Rozstrzygnięcie nadzorcze  nr NK-N.4131.7.3.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2020 r. Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), stwierdzające nieważność § 1 pkt 2 uchwały nr XVIII/198/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/215/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec.

16.04.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2706 01.05.2020 pdf
Uchwała nr XVIII/196/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/145/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec 16.04.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2705 01.05.2020 pdf
Uchwała nr XVIII/195/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec 16.04.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2704 01.05.2020 pdf
Uchwała nr XVIII/194/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok - Ptasia - Storczyków w Bolesławcu 16.04.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2703 01.05.2020 pdf
Obwieszczenie Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LIII/529/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Bolesławcu oraz nadania jej statutu 27.03.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2357 11.04.2020 pdf
Obwieszczenie Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI/114/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 27.03.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2356 11.04.2020 pdf
Uchwała nr XVII/191/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. 27.03.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2355 11.04.2020 pdf
Uchwała nr XVII/183/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy "ulica Bażantowa" na terenie miasta Bolesławiec 03.03.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.1670 18.03.2020 pdf
Uchwała nr XVII/188/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2020 r. 02.03.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.1659 17.03.2020 pdf
Uchwała nr XVII/187/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy "ulica Jana Karskiego" na terenie miasta Bolesławiec 02.03.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.1658 17.03.2020 pdf
Uchwała nr XVII/186/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy "ulica Żurawia" na terenie miasta Bolesławiec 02.03.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.1657 17.03.2020 pdf
Uchwała nr XVII/185/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy "ulica Skowronkowa" na terenie miasta Bolesławiec 02.03.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2020.1656 17.03.2020 pdf
Uchwała nr XVII/184/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy "ulica Kormoranów" na terenie miasta Bolesławiec 02.03.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2020.1655 17.03.2020 pdf
Uchwała nr XVII/182/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Gdańska – Śluzowa – Lubańska w Bolesławcu – część A 02.03.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2020.1654 17.03.2020 pdf
Uchwała nr XVI/180/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. 28.02.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2020.1396 14.03.2020 pdf
Obwieszczenie Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XL/327/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec 19.02.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2020.1396 05.03.2020 pdf
Obwieszczenie Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr L/417/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bolesławiec" 19.02.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2020.1395 05.03.2020 pdf
Uchwała nr XVI/178/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/178/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania Bolesławieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu 07.02.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2020.1057 22.02.2020 pdf
Uchwała nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 r. 28.01.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2020.809 12.02.2020 pdf
Uchwała nr XIV/168/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. 23.01.2020 Dz.Urz. Woj.Doln.2020.703 07.02.2020 pdf
Zarządzenie nr 6/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu 21-01-2020Dz.Urz. Woj.Doln.2020.658 05.02.2020 pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2020-01-21)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2020-01-22 11:25:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-09-07 11:17:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki