KU-SO 53 Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 53 Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób  w krajowym transporcie drogowym

Wersja z dnia 20.10.2023 r.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełnione zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób  w krajowym transporcie drogowym.
 • Oryginał zezwolenia wraz z wypisami z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 • Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone).
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono pełnomocnictwo.

       Druk zawiadomienia można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz, tel. 75 645-64-01,
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208) , tel. 75 645-64-91,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

      Opłata skarbowa:

 - 17 zł - za złożenie pełnomocnictwa.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec PKO BP S.A. O/Bolesławiec  Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Zawiadomienie składa się osobiście/ za pośrednictwem poczty w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia zawiadomienia.
 3. Złożone zawiadomienie podlega ocenie organu, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do jego złożenia.

     W wyniku tego działania organ:

 •  wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli zawiadomienie zawiera braki formalne  nieuzupełnienie ich w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania o czym zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę),
 •  jeżeli wniosek jest kompletny lub od momentu jego uzupełnienia prowadzi postępowanie wyjaśniające .
 1.  postępowanie to kończy decyzja administracyjna - zmiana zezwolenia lub odmowa zmiany zezwolenia. Decyzja zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 m-cy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 2. Odbiór decyzji wygaszającej zezwolenie może być osobisty za okazaniem dokumentu tożsamości przez wnioskodawcę/ pełnomocnika lub  listem poleconym.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

 Wydział Spraw Obywatelskich, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208) , tel. 75 645-64-91.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta (Ratusz, wieżowiec), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie, co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 1300-1600.

VI. UWAGI:

Przedsiębiorca nie może zrzec się zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób  w krajowym transporcie drogowym w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 
 2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 5. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2020-02-11 14:22:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2023-10-30 10:27:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki