KU-MiG 20 Zaświadczenia potwierdzające zawarcie przez rolników co najmniej 10 letniej umowy dzierżawy.

KU-MiG 20

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Zaświadczenia potwierdzające zawarcie przez rolników  co najmniej 10 letniej umowy dzierżawy. 

 

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek – druk KU-MiG 20/01

Załączniki :

- oświadczenie - druk KU-MiG 20/02

- umowa dzierżawy (oryginał umowy do wglądu)

Druki można pobrać:

- W Biurze Obsługi Interesanta: ul. Rynek 41 –Ratusz (parter),  tel. 75 6456401, 75 6456525;

- W Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec, I piętro, pokój nr 105);

- Na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec.

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Brak opłat skarbowych

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin wydania zaświadczenie wynosi 14 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Uwaga: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. Wydziale.

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta pl. Marszałka Piłsudskiego 1 - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej , 

I piętro, pokój 105, tel. 75/645 65 13

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Nie przysługuje.

VI. Uwaga:

Umowa dzierżawy powinna zawierać następujące elementy :

- datę zawarcia umowy;

- miejsce zawarcia umowy;

- oznaczenie stron umowy, tj.  wydzierżawiającego i dzierżawcę ich imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, datę wydania dowodu i przez kogo został wydany lub nr paszportu jego datę wydania i przez kogo został wydany, (uwaga w dniu zawarcia umowy zarówno paszport jak i dowód osobisty powinny być ważne);

- opis przedmiotu dzierżawy: nr działki, powierzchnia działki, położenie działki – (obręb), oznaczenie gminy, nr księgi wieczystej;

- okres zawarcia umowy – w tym przypadku, co najmniej dziesięć lat;

- sposób korzystania przez dzierżawcę z gruntu (cel dzierżawy);

- określenie sposobu naliczania czynszu dzierżawnego.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Joanna Puk
(2020-08-26 14:25:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 12:07:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki