Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec

Wstęp

Gmina Miejska Bolesławiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec


Nazwa podmiotu publicznego
Gmina Miejska Bolesławiec
Adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania:
http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/
Data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji:
Data publikacji strony internetowej: 2003-02-24
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-27
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Treści niedostępne 
  • Nie wszystkie pliki są przygotowane jako dostępne, nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Staramy się publikować dwie wersje dokumentów, w formacie pdf i doc.
  • Część plików nie jest dostępna cyfrowo tzn. nie mają dodanego tekstu alternatywnego, nie mają odpowiedniej struktury nagłówkowej, czy też tabele nie posiadają nagłówków i podpisów.
  • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Bolesławiec i przekazywane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Dotyczy to również oświadczeń majątkowych, które są pisane ręcznie, następnie zeskanowane, a do których modyfikacji podmiot nie jest uprawniony.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:
Deklaracje sporządzono dnia 2024-03-11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot, skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona BIP Urzędu Miasta Bolesławiec spełnia wymagania w 98,7 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Dariusz Rutyna. Kontaktować można się dzwoniąc pod numer telefonu 75 64-56-575 e-mail:d.rutyna@um.boleslawiec.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa):
Dariusz Rutyna
Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:
d.rutyna@um.boleslawiec.pl
Numer telefonu do osoby kontaktowej:
+48 756456400
Opis procedury wnioskowo-skargowej:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej:
Siedziby Urzędu Miasta Bolesławiec:

1. Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41
Budynek ratusza jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynku korytarze są szerokie, przestrzeń dostępna, wejście do windy na parterze. Winda umożliwia dostęp na pozostałe kondygnacje Urzędu. W windzie brak informacji głosowej. W budynku nie ma potrzeby zastosowania pochylni i podnośników. Urząd wykorzystuje pętle indukcyjne. W budynku ratusza można skorzystać z usług tłumacza języka migowego.
Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. Najbliższe 2 miejsca postojowe znajdują się w odległości 100 metrów od budynku Urzędu. Gmina Miejska Bolesławiec zaprasza osoby korzystające ze wsparcia psów asystujących.

2. Urząd Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1
Budynek biurowca jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynku korytarze są szerokie, przestrzeń dostępna, wejście do windy na parterze. Winda umożliwia dostęp na pozostałe kondygnacje Urzędu. W windzie brak informacji głosowej. W budynku nie ma potrzeby zastosowania pochylni i podnośników. Urząd wykorzystuje pętle indukcyjne. Na miejscu można skorzystać z usług tłumacza języka migowego przez internet.
Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. W pobliżu budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Gmina Miejska zaprasza osoby korzystające ze wsparcia psów asystujących.

 

 

Wytworzył:
Robert Sopiński
(2024-03-11)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-17 08:40:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2024-03-11 16:41:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki