KU-SO 15 Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego w siedzibie urzędu

KU-SO 15 Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego w siedzibie urzędu.

KU-SO 12 wersja z dnia 20.10.2023 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Uwaga: osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub profil zaufany mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej przez stronę www.obywatel.gov.pl zakładka „Dokumenty i dane osobowe”  Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego e-dowodu  (usługa online) Zgłoś lub cofnij zawieszenie e-dowodu dziecka lub innej osoby  (usługa online). Profil zaufany można założyć za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl lub bankowości elektronicznej.

Druk zawiadomienia można otrzymać:

 •  w  Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01)                                                  
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl,
 • na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/dokumenty

 

II.   OPŁATY

 1. Opłata za pełnomocnictwo - 17 zł (jeżeli obowiązuje),
 2. Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą na miejscu bez prowizji.
   

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Przyjęcie zgłoszenia po uwierzytelnieniu tożsamości składającego wniosek.

 2. W przypadku przyjęcia zgłoszenia zawieszenia certyfikatów – od ręki zawieszenie certyfikatów w Rejestrze Dowodów Osobistych na okres 14 dni (po upływie tego terminu dowód osobisty zostanie unieważniony z mocy prawa). Z wyjątkiem zawieszenia kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego od prywatnego dostawcy. W celu jego zawieszenia należy skontaktować się z tym dostawcą.

 3. W przypadku przyjęcia zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów – od ręki cofnięcie zawieszenia certyfikatów w Rejestrze Dowodów Osobistych.

 4. Wydanie zaświadczenia (nieodpłatnie) potwierdzającego datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia.

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, wieżowiec II piętro pok. 205 tel. 75 645 65 44, 75 645 65 42.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie nie przysługuje.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

 

VI. UWAGI:

 1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje:

  •  posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

  • rodzic, opiekun lub kurator w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

  • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.

  1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje się:

  • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego,

  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym do organu gminy, który wydał dowód osobisty,

  • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego.

  1. Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

  2. Po cofnięciu zawieszenia e-dowodu, dowód i wszystkie certyfikaty odzyskują ważność.

  3. Podpis osobisty posiadacza dowodu osobistego złożony w okresie zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych. Późniejsze cofnięcie zawieszenia certyfikatów nie wpływa na ważność czynności dokonanej w okresie zawieszenia.

  4. Usługa dotyczy tylko dowodów wystawionych po 4 marca 2019 r.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,

 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego,

 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 4. ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,

 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Rymut Agnieszka
(2020-11-19 14:14:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-30 13:12:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki