2021 rok

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2021 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji  Data wejścia w życie Typ pliku

Uchwała nr XXXVIII/416/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/397/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.7.17.2021.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. stwierdzające nieważność § 4 we fragmencie „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.” uchwały nr XXXVIII/416/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/397/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu.

31.12.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.6346 15.12.2021 pdf
Uchwała nr XXXVII/407/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. 26.11.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.5484 11.12.2021 pdf
Uchwała nr XXXVII/405/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 26.11.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.5483 11.12.2021 pdf
Uchwała nr XXXV/402/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. 19.11.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.5342 04.12.2021 pdf
Uchwała nr XXXV/400/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 03.11.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.4999 18.11.2021 pdf
Uchwała nr XXXV/399/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 03.11.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.4998 18.11.2021 pdf
Uchwała nr XXXV/390/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Zwycięstwa - Jeleniogórska - Rzemieślnicza w Bolesławcu 03.11.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.4997 18.11.2021 pdf
Uchwała nr XXXV/389/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Skalna - Zabobrze w Bolesławcu 03.11.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.4996 18.11.2021 pdf
Uchwała nr XXXV/388/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Góralska - S. Staszica w Bolesławcu 03.11.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.4995 

18.11.2021

pdf

Uchwała nr XXXIV/386/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. 22.10.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.4855

06.11.2021

pdf

Uchwała nr XXXIII/384/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. 26.08.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.3938 10.09.2021 pdf
Zarządzenie nr 239/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 210/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych 26.08.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.3935 10.09.2021 pdf
Zarządzenie nr 218/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingu przy ul. Gdańskiej przyległym do terenu cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu 04.08.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.3723 19.08.2021 pdf
Zarządzenie nr 210/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych 26.07.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.3631 10.08.2021 pdf
Uchwała nr XXXI/369/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. 23.07.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.3612 07.08.2021 pdf
Uchwała nr XXXI/365/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 08.07.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.3368 23.07.2021 pdf

Uchwała nr XXXI/364/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.7.12.2021.AS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2021 r. stwierdzające nieważność w pkt 1 we fragmencie: „telefon” załącznika nr 1 do uchwały nr XXXI/364/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

08.07.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.3367 23.07.2021 pdf
Uchwała nr XXXI/361/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 08.07.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.3366 23.07.2021 pdf
Uchwała nr XXXI/360/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 08.07.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.3365 23.07.2021 pdf
Uchwała nr XXX/356/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 31.05.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.2613 15.06.2021 pdf
Uchwała nr XXX/355/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych 31.05.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.2612 15.06.2021 pdf

Uchwała nr XXX/354/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych

Wyrok nr III SA/Wr 570/21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2022 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta Bolesławiec nr XXX/354/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w przedmiocie pozbawienia dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych stwierdzający nieważność zaskarżonej uchwały.

31.05.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.2611 15.06.2021 pdf
Zarządzenie nr 154/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych 27.05.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.2568 11.06.2021 pdf
Zarządzenie nr 87/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 r. 27.05.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.2553 11.06.2021 pdf
Zarządzenie nr 149/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych 25.05.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.2523 09.06.2021 pdf
Uchwała nr XXIX/346/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. 21.05.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.2470 05.06.2021 pdf
Uchwała nr XXVIII/334/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. 07.05.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.2229 22.05.2021 pdf
Uchwała nr XXIX/345/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r.w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmienioną uchwałami Rady Miasta Bolesławiec: nr XXXI/329/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., nr X/119/2019 z dnia 25 września 2019 r. oraz nr XIX/207/2020 z dnia 20 maja 2020 r. 04.05.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.2165 19.05.2021 pdf
Uchwała nr XXIX/344/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Bolesławiec 04.05.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.2164 19.05.2021 pdf
Uchwała nr XXVIII/329/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Bolesławiec 13.04.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.1817 28.04.2021 pdf
Uchwała nr XXVIII/328/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec
13.04.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.1816 28.04.2021 pdf
Uchwała nr XXVIII/327/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec 13.04.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.1815 28.04.2021 pdf
Uchwała nr XXVIII/326/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/268/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.04.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.1814 28.04.2021 pdf
Uchwała nr XXVIII/325/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wiosenna" na terenie miasta Bolesławiec 13.04.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.1813 28.04.2021 pdf
Uchwała nr XXVIII/323/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na „budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr: 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 291/2, 291/3, 291/4 obr. 8 przy ul. Reymonta i ul. Sienkiewicza w Bolesławcu” 13.04.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.1812 28.04.2021 pdf
Obwieszczenie nr 1/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2020 r. 19.03.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.1399 03.04.2021 pdf
Uchwała nr XXVII/318/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. 19.03.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.1386 03.04.2021 pdf
Uchwała nr XXVII/317/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/272/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 03.03.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.1066 18.03.2021 pdf
Uchwała nr XXVII/316/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie na terenie Miasta Bolesławiec z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 03.03.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.1065 18.03.2021 pdf
Uchwała nr XXVII/314/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2021 r. 03.03.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.1064 18.03.2021 pdf
Uchwała nr XXVII/312/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/292/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021 – 2025

03.03.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.1063

18.03.2021 pdf
Zarządzenie nr 58/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu 26.02.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.1009 15.03.2021 pdf
Uchwała nr XXVI/309/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. 16.02.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.808 03.03.2021 pdf
Uchwała nr XXV/289/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 r. 16.02.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.807 03.03.2021 pdf
Uchwała nr XXVI/304/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 01.02.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.522 16.02.2021r. pdf
Uchwała nr XXV/290/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bolesławiec 18.01.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.263 01.02.2021r. pdf
Uchwała nr XXV/292/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021 – 2025 07.01.2021 Dz.Urz. Woj.Doln.80 22.01.2021r. pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2021-01-07)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2021-01-11 10:55:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2022-06-01 12:17:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki