KU_MIG_21 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego mpzp miasta Bolesławiec-w przypadku złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego lub jego części

KU-MiG 21

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Zaświadczenie o zgodności budowy
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec
– w przypadku złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego lub jego części

I. Wymagane dokumenty:

- wniosek wydanie zaświadczenia o zgodności inwestycji z ustaleniami miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  miasta Bolesławiec - Druk KU-MiG 21/01

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Druk wniosku można pobrać w:

- Biurze Obsługi Interesanta: ul. Rynek 41  -Ratusz (parter),  tel. 75 6456401, 75 6456525,

- Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, (wieżowiec – I piętro, pok. 112, 101),

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec BIP oraz stronie Planowania przestrzennego miasta Bolesławiec

II. Opłaty:

Opłata skarbowa – 17 zł (nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych)
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłatę skarbową za zaświadczenia należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 98 10202137 0000 9002 0046 4230 przed dokonaniem czynności podlegającej opłacie.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
- nie załatwiono sprawy w terminie;
- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Pl. Piłsudskiego nr 1, piętro I, pokoje 112, 101
Telefony: 75-645-65-19, 75 645-65-20 
e-mail : m.gesikowska@um.boleslawiec.pl

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, (zażalenie składa się w sekretariacie urzędu lub w BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. Uwagi:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Podstawa prawna:

- art. 48b, ust. 2, pkt. 1 i ust.3, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bolesławiec

- art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016r.

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2021-02-11 10:09:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 12:03:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki