☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 03.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU SP 03 Przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów o charakterze socjalnym

KU-SP 03

Wersja z dnia 4 października 2022 r.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Społeczny

Przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów o charakterze socjalnym

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek o stypendium szkolne według wzoru KU - SP 03/01

2) Potwierdzenie zamieszkania na terenie Bolesławca w przypadku, gdy adres wskazany w pkt 2 wniosku nie jest miejscem stałego lub czasowego zameldowania, tj. w sytuacji braku meldunku w Bolesławcu, kopię umowy najmu, oświadczenie administratora lokalu/budynku, itp.;

3) Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia.

Wniosek można otrzymać w:

  1. Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec przy ul. Rynek 41 (Ratusz- parter tel. 75 645 64 01) na stronie BIP- www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

Załączniki do karty usługi: KU-SP 03 /01- Wniosek o stypendium szkolne

II. OPŁATY:

Nie podlega opłacie.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawę kończy wydanie decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego lub odmowie.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego organ obowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić to nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania na bezczynność organu. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Społeczny pok. 309 (III piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 68.

Wniosek wraz z załącznikami może być złożony za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), (http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=66986)

spełniającą standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji (na ePUAP) – art. 63 § 3a k.p.a. określa wymogi podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Strona ma prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania oraz do złożenia skargi na bezczynność lub przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. UWAGI:

1.  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe; dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej , czyli 600 zł.

2.  Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) świadczenia pomocy materialnej, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

 4. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

5. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż jednego miesiąca w i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

7. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć: rodzic ucznia, prawny opiekun, sam pełnoletni uczeń, słuchacz, a także dyrektor szkoły. Stypendium może być również przyznane z urzędu.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy.

Podstawa prawna:

1)    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

2)     Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

3)    Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

4)    Uchwała Nr XLIV/431/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec,

5)   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Załącznik:

1. KU-SP 03/01 - Wniosek o stypendium szkolne

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2023-09-26)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-10-12 14:41:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Jakubczyc
(2024-02-08 14:40:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960