☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 03.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU SP 04 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

KU-SP 04

Wersja z dnia 26 września 2023 r.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Społeczny

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej można otrzymać w:

- Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek 41 (Ratusz-parter, tel. 75 645 64 01),

- Wydziale Społecznym Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 (wieżowiec – III piętro, pok. 308 tel. 75 645 65 61)

- na stronie BIP: www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

Organizator do wniosku, dołącza:

1)   graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a)   oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b)   oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c)   oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d)   informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej., z zastrzeżeniem art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych;

3) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

4) informację o:

a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

5) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

6) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

7) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11;

8) informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej i/lub komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

9) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

10) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

11) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

12) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

13) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

14) kserokopię dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji określając w tytule nazwę i termin realizacji imprezy masowej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

2. W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku dołącza ważne opinie, o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach, właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.

3. Opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dysponent zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego, oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, organizator dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

za zezwolenie - 82,00 zł.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Najpóźniej na 30 dni przed planowaną imprezą.

TERMIN WYDANIA DECYZJI:

Najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Kopię decyzji organ przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jej wydania: komendantowi powiatowemu policji, komendantowi powiatowemu państwowej straży pożarnej, dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego, państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz wojewodzie.

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

1)   złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;

2)   wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;

3)   wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Organ administracji publicznej może zwrócić się do strony lub innego uczestnika postępowania o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego w innych, określonych przez organ kategoriach spraw indywidualnych załatwianych przez ten organ.

Organ administracji publicznej może wystąpić o wyrażenie zgody, przesyłając to wystąpienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny strony lub innego uczestnika postępowania.

Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ administracji publicznej doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Społeczny, pok. 308 (III piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 61

Wniosek wraz z załącznikami może być złożony za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), (http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=66986)

spełniającą standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji (na ePUAP) – art. 63 § 3a k.p.a. określa wymogi podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego. 

 V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta).

Odwołanie organizatora od decyzji o braku zgody na przeprowadzenie imprezy masowej nie wstrzymuje jej wykonania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stronie przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność lub na przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.

2. Organizator imprezy masowej jest obowiązany wystąpić do Prezydenta Miasta Bolesławiec z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

3.W toku postępowania może być przeprowadzana mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy.

VII. DEFINICJE:

Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa - należy przez to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

Impreza masowa sportowa - należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;

Impreza masowa - mecz piłki nożnej - należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000;

Imprezą masową nie jest impreza:

a) organizowana w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,

b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,

c) organizowana w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

d) sportowa organizowana dla sportowców niepełnosprawnych,

e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnej i nieodpłatnej, organizowanej na terenie otwartym,

f) zamknięta organizowana przez pracodawców dla ich pracowników.

- jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć

Podstawa prawna:

art. 3, 24-30 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego,

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

Załącznik:

KU-SP 04-01 Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2023-09-26)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-10-12 14:43:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Jakubczyc
(2024-02-08 14:52:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960