☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 03.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU SP 05 zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej

        KU-SP 05

       Wersja z dnia 26 września 2023 r.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Społeczny

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Sugerowany wzór zawiadomienia można otrzymać w:

- Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek 41 (Ratusz-parter, tel. 75 645 64 01);

- Wydziale Społecznym Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 (wieżowiec – III piętro, pok. 308 tel. 75 645 65 61)

- na stronie BIP: www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

 

        II. OPŁATY:

        Nie pobiera się.

        III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Zawiadomienie o imprezie winno złożone być nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
  2. Organ samorządu terytorialnego do zawiadomienia może żądać załączenia zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu wymagań (pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem). Data doręczenia przedmiotowego zaświadczenia musi mieścić się w terminie określonym w pkt. 1
  3. W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.
  4. Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

  1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
  2. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
  3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Organ administracji publicznej może zwrócić się do strony lub innego uczestnika postępowania o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego w innych, określonych przez organ kategoriach spraw indywidualnych załatwianych przez ten organ.

Organ administracji publicznej może wystąpić o wyrażenie zgody, przesyłając to wystąpienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny strony lub innego uczestnika postępowania.

Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ administracji publicznej doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.

 

          IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Społeczny, pok. 308 (III piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 61

Wniosek wraz z załącznikami może być złożony za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), (http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=66986)

spełniającą standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji (na ePUAP) – art. 63 § 3a k.p.a. określa wymogi podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego.

           V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

  1. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczania.
  2. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.
  3. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stronie przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność lub na przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który prowadzi postępowanie.

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki , wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

 VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.

W toku postępowania może być przeprowadzana mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy.

 VII. DEFINICJE:

      Imprezy artystyczne lub rozrywkowe – to imprezy organizowane w ramach działalności kulturalnej przez podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podmioty uprawnione do prowadzenia działalności kulturalnej, odbywające się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego,

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik:

KU SP 05-01 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2023-09-26)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-10-12 14:45:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Jakubczyc
(2024-02-08 15:04:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960