Zarządzenia Prezydenta Miasta 2022 r. numery 301-351

Zarządzenia Prezydenta Miasta 2022 r. numery 301-351
Nr Data W sprawie Typ pliku
301/2022 15.11.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
302/2022 15.11.2022

w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy

utraciło moc zarządzeniem nr 53/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2023 r.

pdf
303/2022 17.11.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
304/2022 17.11.2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokal użytkowy pdf
305/2022 17.11.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
306/2022 18.11.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
307/2022 18.11.2022 w sprawie przekazania wyposażenia pdf
308/2022 18.11.2022 w sprawie powołania komisji doradczo - opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne pdf
309/2022 21.11.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
310/2022 22.11.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę autobusu elektrycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu p.n.:"Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec" pdf
311/2022 23.11.2022

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 w budynku nr 3 przy ul. Karola Miarki wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

zmieniono zarzdzeniem nr 150/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 lipca 2023 r.

pdf
312/2022 23.11.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
313/2022 24.11.2022

zmieniające Zarządzenie nr 188/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia II Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec wykonywania określonych zadań w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 9/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 stycznia 2023 r.

pdf
314/2022 24.11.2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

utraciło moc zarządzeniem nr 334/2022Prezydenta Miasta Bolesławiec z 21 grudnia 2022 r.

pdf
315/2022 24.11.2022 w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie opłat za czesne w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli pdf
316/2022 28.11.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
317/2022 28.11.2022 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pdf
318/2022 30.11.2022 w sprawie podziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne pdf
319/2022 01.12.2022 w sprawie przekazania środków finansowych na zwiększenie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o. o. w Bolesławcu pdf
320/2022 01.12.2022 w sprawie przekazania środków finansowych na zwiększenie udziałów w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu pdf
321/2022 01.12.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
322/2022 01.12.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu" pdf
323/2022 01.12.2022 w sprawie określenia zasad w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
324/2022 05.12.2022 w sprawie powołania Kapituły XII edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną w latach akademickich: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami pdf
325/2022 06.12.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 205/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu oraz niektórych cen usług świadczonych przez Ośrodek

utraciło moc zarządzeniem nr 2/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 stycznia 2023 r.

pdf
326/2022 06.12.2022

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz współwłaściciela nieruchomości udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym przy ul. Zygmunta Augusta 13A wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych

utraciło moc zarządzeniem nr 13/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 stycznia 2023 r.

pdf
327/2022 12.12.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu pdf
328/2022 12.12.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej jako dz. gruntu nr 933, zlokalizowanej przy ul. Kubika (obręb - 0009) zabudowanej budynkiem sklasyfikowanym jako pozostały budynek niemieszkalny pdf
329/2022 13.12.2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec dla samorządowych instytucji kultury pdf
330/2022 13.12.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Modernizacja Stadionu Miejskiego ul. Spółdzielcza w Bolesławcu w ramach zadania p.n. "Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu" pdf
331/2022 14.12.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
332/2022 14.12.2022 w sprawie przekazania środków finansowych na zwiększenie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o. o. pdf
333/2022 15.12.2022 w sprawie przejęcia pojazdu usuniętego z drogi publicznej na własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
334/2022 21.12.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pdf
335/2022 21.12.2022

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz czynszu za najem lokali użytkowych, będących w zasobie Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego, obowiązujących w 2023 roku

zmieniono zarzdzeniem nr 319/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 grudnia 2023 r.

pdf
336/2022 23.12.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Wybickiego Nr 3 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
337/2022 23.12.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Kubika Nr 11 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
338/2022 23.12.2022 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Polnej Nr 2a w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
339/2022 23.12.2022 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
340/2022 23.12.2022 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
341/2022 23.12.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
342/2022 23.12.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
343/2022 23.12.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
344/2022 28.12.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
345/2022 30.12.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
346/2022 30.12.2022 zmieniające zarządzenie Nr 391/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości pdf
347/2022 30.12.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
348/2022 30.12.2022 w sprawie wyznaczenia likwidatora jednostki budżetowej Miejskiego Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego w Bolesławcu pdf
349/2022 30.12.2022

zmieniające zarządzenie nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 192/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2023 r.

pdf
350/2022 30.12.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
351/2022 30.12.2022 w sprawie przekazania środków trwałych oraz wyposażenia na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-11-16)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-11-16 15:04:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-12-28 08:19:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki