KU-MiG 22 Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

KU-MiG 22

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I. Wymagane dokumenty:

- wniosek wydanie zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Druk KU-MiG 22/01,

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 50 zł.

Druk wniosku można pobrać w:

- Biurze Obsługi Interesanta: ul. Rynek 41  -Ratusz (parter),  tel. 75 6456401, 75 6456525,

- Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, (wieżowiec – I piętro, pok. 107),

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec BIP oraz stronie Planowania przestrzennego miasta Bolesławiec

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Opłata skarbowa – 50 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłatę skarbową za zaświadczenia należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec nr 98 10202137 0000 9002 0046 4230 przed dokonaniem czynności podlegającej opłacie.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie na wniosek właściciela - powinno być wydane w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku;

Zaświadczenie na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - powinno być wydane w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Pl. Piłsudskiego nr 1, piętro I, pokój 107

Telefon: 75-645-65-08

e-mail : m.teterycz@um.boleslawiec.pl

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, (zażalenie składa się w sekretariacie urzędu lub w BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. Uwagi:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Podstawa prawna:

- art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016r.

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2022-11-28 12:22:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 12:07:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki