☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU OW 07 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

KU OW 07

Wersja z dnia 17 stycznia 2023 r.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Oświaty

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Z pomocy zdrowotnej mogą korzystać nauczyciele, nauczyciele emeryci, nauczyciele renciści, nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którzy spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) leczą się z powodu choroby zawodowej, choroby ciężkiej lub przewlekłej;

2) korzystają z pomocy specjalistycznych zakładów opieki;

3) przebywają lub przebywali na leczeniu szpitalnym;

4) przebywają lub przebywali na długotrwałym leczeniu specjalistycznym;

5) posiadają zalecenie lekarskie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego.

Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. Wysokość przyznanego świadczenia pieniężnego uzależniona jest od:

1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, mających wpływ na sytuację materialną nauczyciela;

2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia;

3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela;

4) liczby wniosków złożonych w roku budżetowym oraz środków zabezpieczonych na ten cel w danym roku w budżecie Miasta Bolesławiec. Pomoc zdrowotna przyznawana jest na podstawie wniosku nauczyciela.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia choroby i okres jej trwania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia lub zakup środków pomocniczych (tj. imienne rachunki, faktury VAT);

 Wniosek musi być potwierdzony przez pracodawcę, u którego nauczyciel jest lub był zatrudniony.

Wniosek można otrzymać w:

Wydziale Oświaty ( wieżowiec – III piętro, pok. 314 tel. 75 645 65 59) na stronie BIP- www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

Załączniki do karty usług:

KU-OW 07/01 - wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela, nauczyciela emeryta, nauczyciela rencisty oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej składa się w Urzędzie Miasta Bolesławiec w następujących terminach:

1) do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego;

2) do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.

 Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej rozpatrywane są w dwóch terminach. Wnioski złożone

1) do 30 kwietna danego roku kalendarzowego  rozpatrywane są do 31 maja danego roku kalendarzowego;

2) do 30 września danego roku kalendarzowego rozpatrywane są do 30 listopada danego roku kalendarzowego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miasta Bolesławiec -Wydział Oświaty Plac Marsz.J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 314. tel. 75 645-65-59.

Powiadomienie z załącznikami może być złożone za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=66986 spełniającej standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji (na ePUAP) - art. 63 § 3a k.p.a. określa wymogi podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Brak

VI. UWAGI:

Brak uwag

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.).
  2. Uchwała nr XLIV/484/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  3.  Zarządzenie nr 308/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji doradczo - opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Załącznik:

1. KU-OW 07/01 - wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela, nauczyciela emeryta, nauczyciela rencisty oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-01-17)
Udostępnił:
Jakimowicz Patrycja
(2023-01-23 11:25:11)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960