2023 rok

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2023 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji  Data wejścia w życie Typ pliku
Zarządzenie nr 315/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 210/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych. 28.12.2023 Dz.Urz. Woj. Doln.7249 12.01.2024r. pdf
Uchwała nr LVII/596/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. 21.11.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.6255 06.12.2023 pdf
Uchwała nr LVII/594/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 31.10.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.5871 15.11.2023 pdf
Uchwała nr LVII/593/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 31.10.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.5870 15.11.2023 pdf
Uchwała nr LVII/592/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LIV/566/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 31.10.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.5869 15.11.2023 pdf
Uchwała nr LVI/586/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. 29.09.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.5366 14.10.2023 pdf
Uchwała nr LV/580/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. 25.09.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.5284 10.10.2023 pdf
Uchwała nr LV/578/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/178/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania Bolesławieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu 05.09.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.4895 20.09.2023 pdf
Uchwała nr LV/577/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec 05.09.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.4894 20.09.2023 pdf
Uchwała nr LV/575/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie pozbawienia ulicy Ślusarskiej w Bolesławcu kategorii drogi gminnej 05.09.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.4893 20.09.2023 pdf
Uchwała nr LV/574/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie pozbawienia części ulicy kategorii drogi gminnej na terenie miasta Bolesławiec 05.09.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.4892 20.09.2023 pdf
Uchwała nr LIV/569/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. 31.07.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.4490 15.08.2023 pdf
Uchwała nr LIV/567/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 18.07.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.4337 02.08.2023 pdf
Uchwała nr LIV/566/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 18.07.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.4336 02.08.2023 pdf
Uchwała nr LIV/564/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parków miejskich w Bolesławcu 18.07.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.4335 02.08.2023 pdf
Uchwała nr LIV/563/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 18.07.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.4334 02.08.2023 pdf
Uchwała nr LIV/562/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 12.07.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.4245 27.07.2023 pdf
Zarządzenie nr 48/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok. 28.06.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.3954 13.07.2023 pdf
Uchwała nr LIII/560/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. 23.06.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.3902 08.07.2023 pdf
Zarządzenie nr 110/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 210/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych 07.06.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.3683 22.06.2023 pdf
Uchwała nr LII/550/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LIII/527/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 04.05.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.2836 19.05.2023 pdf
Uchwała nr LI/545/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. 24.04.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.2657 09.05.2023 pdf
Uchwała nr LI/540/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 19.04.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.2584 04.05.2023 pdf
Uchwała nr LI/539/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 19.04.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.2583 04.05.2023 pdf
Zarządzenie nr 53/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy 03.04.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.2215 18.04.2023 pdf
Uchwała nr L/538/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. 23.03.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.2015 07.04.2023 pdf
Obwieszczenie nr 1/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2022 r. 17.03.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.1904 01.04.2023 pdf
Uchwała nr L/536/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. 13.03.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.1801 28.03.2023 pdf
Uchwała nr L/534/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 13.03.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.1800 28.03.2023 pdf
Uchwała nr L/533/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 13.03.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.1799 28.03.2023 pdf
Uchwała nr L/530/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. 13.03.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.1798 28.03.2023 pdf
Uchwała nr L/529/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec. 13.03.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.1797 28.03.2023 pdf
Uchwała nr L/528/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2023 r. 13.03.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.1796 28.03.2023 pdf
Uchwała nr L/527/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. W. Wróblewskiego oraz przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu. 13.03.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.1795 28.03.2023 pdf
Uchwała nr L/526/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” - Myśliwska - Gajowa - Jarzębinowa w Bolesławcu 13.03.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.1794 28.03.2023 pdf
Uchwała nr XLIX/525/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. 02.03.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.1546 17.03.2023 pdf

Zarządzenie nr 33/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu oraz niektórych cen usług świadczonych przez Ośrodek.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.7.1.2023.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2023 r. stwierdzające nieważność w części zarządzenia nr 33/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu oraz niektórych cen usług świadczonych przez Ośrodek.

21.02.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.1325 08.03.2023 pdf
Zarządzenie nr 32/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. 21.02.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.1324 08.03.2023 pdf
Uchwała nr XLIX/522/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/41/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc. 31.01.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.663 15.02.2023 pdf
Uchwała nr XLVIII/512/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 r. 26.01.2023 Dz.Urz. Woj.Doln.565 10.02.2023 pdf
Uchwała nr XLVIII/514/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. 16.01.2023 Dz.Urz. Woj. Doln.307 31.01.2023 pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2023-01-22)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2023-02-11 18:37:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2024-03-07 07:39:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki