Wybory Ławników na kadencję 2024 - 2027

WYKAZ ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2024-2027 wybranych na LVII sesji Rady Miasta Bolesławiec w dniu 25 października 2023 r.


Uchwała nr LVII/598/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024 – 2027


WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024 - 2027

 

Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że rozpoczęła się procedura naboru ławników sądowych do:

 1. Sądu Rejonowego w Bolesławcu - łącznie 8 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 3 ławników;
 2. Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – 3 ławników.

 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 217 ze zm.).

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta Bolesławiec prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie  miasta Bolesławiec, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Bolesławiec po terminie ustawowym (tj. po 30 czerwca 2023r.), a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: 

 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

       Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny (opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku br.   Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miasta powoła zespół, który przedstawi na sesji Rady Miasta swoją opinię
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami będą przyjmowane do dnia 30.06.2023r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Bolesławiec.

 

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU ŁAWNIKÓW

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Urząd Miasta Bolesławiec informuje, iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec;
 2. inspektorem ochrony danych jest Pani Katarzyna Cieśla (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 59-700 Bolesławiec, telefon 075 645 64 53, kom. 538 052 480, e-mail iod@um.boleslawiec.pl);
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników przez Radę Miasta Bolesławiec oraz do czynności administracyjnych sądu związanych z organizacją pracy ławników na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- art. 160 §1 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez właściwy sąd;
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 5.  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016r.; 
 6.  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Kandydat/ka wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych (imienia i nazwiska) jako kandydata na ławnika w wyborach na ławników sądowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec;
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2023-06-02)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2023-06-02 13:43:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-10-27 10:04:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki