KU-MIG 23 Udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od jednorazowej opłaty przekształceniowej

KU-MiG 23

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od jednorazowej opłaty przekształceniowej 

I. Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od jednorazowej opłaty przekształceniowej - Druk KU-MiG 23/01,

2) Oryginał/kopia orzeczenia o niepełnosprawności (kopia potwierdzona przez notariusza bądź okazanie oryginału w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, gdzie zostanie potwierdzona zgodność kopii z oryginałem) lub

- Kopia Karty Dużej Rodziny (kopia potwierdzona przez notariusza bądź okazanie oryginału w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, gdzie zostanie potwierdzona zgodność kopii z oryginałem) lub

- Oryginał/kopia orzeczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia w oparciu o ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (kopia potwierdzona przez notariusza bądź okazanie oryginału w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, gdzie zostanie potwierdzona zgodność kopii z oryginałem) lub

- Oryginał/kopia decyzji administracyjnej Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca uprawnienia wynikające ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (kopia potwierdzona przez notariusza bądź okazanie oryginału w  Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, gdzie zostanie potwierdzona zgodność kopii z oryginałem) lub

- Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Druk wniosku można pobrać w:
- Biurze Obsługi Interesanta: ul. Rynek 41  -Ratusz (parter),  tel. 75 6456401, 75 6456525,
- Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, (wieżowiec – I piętro, pok. 107),
- na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Udzielenie bonifikaty, bądź odmowa jej udzielenia następuje w formie pisma w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Pl. Piłsudskiego nr 1, piętro I, pokój 107

Telefon: 75-645-65-08

e-mail : m.teterycz@um.boleslawiec.pl

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Nie przysługuje.

VI. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miasta, wieżowiec pok. 107.

Podstawa prawna:

- art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2023-08-16 10:11:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 12:08:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki