Załącznik do KU-MiG

Załącznik do KU-MiG

Wersja z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Obowiązujące przepisy prawa dotyczące usług realizowanych w Wydziale MiG

 

Podstawa prawna: Nr karty usług:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane

(Dz.U.2023.682 ze zm.)

1, 2, 21

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz.U.2024.572)

1, 2, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 22

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(Dz.U.2023.2111)

1, 3, 16, 17, 19, 22, 21

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

(Dz.U.2024.90)

20

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

(Dz.U.2024.195)

19

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U.2023.344 ze zm.)

2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.2023.1752 ze zm.)

11, 17

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.2023.977 ze zm.)

2, 3, 4, 16

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa

(Dz.U.2023.2783 ze zm.)

16

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny

(Dz.U.2023.1610 ze zm.)

5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U.2023.40 ze zm.)

6, 7, 8, 12, 13, 14

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

(Dz.U.2021.1048 ze zm.)

6, 7, 8, 14

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

(Dz.U.2023.2119 ze zm.)

11

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz.U.2023.1634 ze zm.)

11

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

(Dz.U.2019.1314 ze zm.)

9

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

(Dz.U.2024.386)

22, 23

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

(Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.)

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewn. i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywn. z dnia 14 kwietnia 1999 r. w spr. rozgraniczania nieruchomości

(Dz.U.1999.45.453)

17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości

i sporządzania operatu szacunkowego

(Dz.U.2021.555 ze zm.)

15

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

(Dz.U. 2021.1368)

11

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004 r.

(Dz.U.2004.268.2663)

10

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r.

(Dz.U.2021.2213 ze zm.)

13

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2024-04-19)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 10:46:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2024-04-19 09:31:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki