Załącznik do KU Ewidencja Działalności Gospodarczej

Załącznik do KU - SO

Wersja z dnia 16.04.2024 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

Obowiązujące przepisy prawa dotyczące usług realizowanych w Wydziale Spraw Obywatelskich (Ewidencja Działalności Gospodarczej)

Podstawa prawna:

Nr karty usług:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Dz. U. z 2022 r. poz. 541

 

47

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Dz. U. z 2024 r. poz. 236

47, 59, 
 

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018  r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej .

Dz. U.  z 2018 r. poz. 650 ze zm.

47

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. U. z 2022 r. poz. 470

47

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych  i Średnich Przedsiębiorców.

Dz. U. z 2023 r. poz. 1668

47

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Dz. U z 2021 r. poz. 170 ze zm.

47

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193, 1195, 1523, 1720 

50, 51, 53,  59,  61, 62, 63

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Dz. U. z 2021 r. poz. 1220

50, 51, 53, 59, 
61, 63

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz. U. z 2023 r. poz. 2151

52,  54, 55, 56,  57

uchwała nr LII/521/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bolesławiec .

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 4194; z 2019 poz. 7701

54

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz.U. z 2024 r. poz. 572

50, 51, 53, 58, 59, 61, 62,63, 52, 54, 55, 56, 57, 65

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Dz. U z 2023 r. poz. 2111

50, 51, 53, 59,  61, 62, 63, 52, 54, 55, 56, 57, 65

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Dz.U. z 2024  r. poz. 307

 

50, 51, 53,  59,  61, 62, 63, 52,
54, 55, 56, 57, 65

Kodeks Wykroczeń ustawa z dnia 20 maja 1971 r.

Dz.U. z 2023  r. poz. 2119

 

58

Ustawa z dnia 18 listopada 2022 r. o doręczeniach elektronicznych

Dz.U. z 2023  r. poz. 285

 

 54, 55, 59

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Dz. U. z 2023 r., poz. 1944

58 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 ze. zm.

58 

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Dz. U. z 2024 r. poz.485

65

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w  sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic

 

Dz. U. z 2000  r. nr 18 poz. 234

65

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2024-04-16)
Udostępnił:
Rymut Agnieszka
(2023-10-27 11:38:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2024-04-22 08:55:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki