KU-SO 29 Zastrzeżenie numeru PESEL oraz cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

KU-SO 29 Zastrzeżenie numeru PESEL oraz cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Wersja z dnia 23.11.2023 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

   Druk można otrzymać:

  • w  Biurze Obsługi Interesanta – Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01)
  • w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec- II piętro pok. 205)

na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY:

Opłata za wydanie zaświadczenia – 17 zł

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa  - 17 zł.

 Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Osobie pełnoletniej, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL, umożliwia się nieodpłatne zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL. Kobieta powyżej 16 roku życia, która ma lub miała zawarty związek małżeński jest uznawana za osobę pełnoletnią. Dla niej także można zarejestrować zastrzeżenie numeru PESEL.
  2. Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL dokonuje się:

- przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu:

a) w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne albo

b) przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej  ustawy,

- na wniosek składany osobiście w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem.

3.  W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.                           

4. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć opiekun prawny albo kurator.

5.  Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości rejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

6. Organ dowolnej gminy, na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

7. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, umożliwia się nieodpłatne pobranie z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Pobranie zaświadczenia następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (wieżowiec-II piętro), tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Odwołanie nie przysługuje (czynność materialno-techniczna).

Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

  1. Liczba zastrzeżeń jest nielimitowana. Zastrzeżenie można cofnąć w dowolnym czasie, a później je ponowić. Ponowne zastrzeżenie będzie jednak możliwe po upływie 30 minut od chwili cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
  2. System dokonuje automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL w przypadku:

- rejestracji zgonu osoby w rejestrze PESEL,

- rejestracji unieważnienia aktualnego dowodu osobistego osoby w RDO, z powodu utraty lub kradzieży tożsamości.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  3. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  4. rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL.
Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-11-23)
Udostępnił:
Rymut Agnieszka
(2023-11-29 14:27:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-11-29 14:52:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki