Skargi i wnioski

Ogólne zasady postępowania administracyjnego

Problematykę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują artykuły 221 - 259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu, faxem, w postaci poczty elektronicznej. Bez rozpoznania pozostawia się skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego.

Skargę lub wniosek rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane. Jeżeli organ gminy, do którego złożono skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje on skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego. Organ gminy może również wskazać wnoszącemu właściwe miejsce przekazania skargi lub wniosku. Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można ustalić organu właściwego albo z treści skargi wynika, że właściwe w sprawie są organy wymiaru sprawiedliwości, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, zwraca je wnoszącemu w terminie siedmiu dni z odpowiednim wyjaśnieniem.

Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej. Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.

Załatwienie skargi lub wniosku jest poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności sprawy. Skarżący lub składający wniosek jest zawiadamiany o sposobie rozstrzygnięcia.

Termin załatwienia skargi lub wniosku wynosi miesiąc.

Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują zainteresowanych w sprawach skarg, wniosków i petycji w poniedziałki w godzinach od 1300 do 1600.

Rejestracja osób zainteresowanych odbywa się w sekretariacie Urzędu Miasta, pok. 101, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Naczelnicy wydziałów i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują zainteresowanych w sprawach skarg, wniosków i petycji w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta.

Obsługę zainteresowanych w sprawach skarg, wniosków i petycji przyjmowanych przez Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta prowadzą wyznaczeni pracownicy Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego:

Kierownik Referatu Organów Gminy Miejskiej

Małgorzata Zadora

tel. + 48 75 64 56 414

e-mail: rrm@um.boleslawiec.pl

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2009-09-15)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2009-09-15 13:44:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-25 14:36:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki