☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2010

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 51-100
Numer Data W sprawie
51/10  03.02.2010 

przekazania środka trwałego

załącznik

52/10 03.02.2010 

przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

53/10  03.02.2010 

przeznaczenia gruntów położonych w obrębie 9, 10 miasta Bolesławiec do oddania w dzierżawę na okres 2 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

54/10 03.02.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Drogi z odwodnieniem budynków socjalno-mieszkalnych i terenu ul. Kościuszki - przebudowa nawierzchni drogi od ronda do połączenia z ul. Kościuszki"
55/10 05.02.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bohaterów Getta w Bolesławcu do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą posadowionego na niej budynku garażowo-magazynowego - w drodze bezprzetargowej

załącznik

56/10 09.02.2010 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych w 2010 roku

załączniki: nr 1, nr 2nr 3

57/10 15.02.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Modłowej do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

58/10 15.02.2010  zmiany zarządzenia Nr 305/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 8 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym 
59/10 15.02.2010 

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w klatce nr 25A budynku przy ul. Staszica 25, 25A, 25B, 25C w Bolesławcu wraz ze sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

60/10 16.02.2010  rozpatrzenia uwag, które wpłynęły do wyłożonych do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec 
61/10 16.02.2010  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie "zapytania o cenę" na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz tonerów do faxu dla Urzędu Miasta Bolesławiec
62/10 18.02.2010  zmiany zarządzenia Nr 2/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 stycznia 2003 r. o powołaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu 
63/10 18.02.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót uzupełniających dla kontraktu pn.: "Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu I etap - Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki"
64/10 18.02.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Ceramicznej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

65/10 18.02.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych we wsi Dobra (gmina Bolesławiec) do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

66/10 18.02.2010 

przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Lubańskiej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

67/10 18.02.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokalu użytkowego nr 11 przy ul. Rynek 11/12 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze bezprzetargowej

załącznik

68/10 18.02.2010 

przeznaczenia gruntów położonych w Bolesławcu przy ul. Cieszkowskiego do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 159/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

69/10 18.02.2010 

przeznaczenia gruntów położonych w obrębie 1, 5, 7 miasta Bolesławiec do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

70/10 22.02.2010  wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja w Bolesławcu oraz Dekanat Bolesławiec Wschód 
71/10 22.02.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Kosiby do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

72/10 22.02.2010 

przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

73/10  23.02.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Remont drogi - ul. Hugo Kołłątaja w Bolesławcu" 
74/10 23.02.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu) przy realizacji Projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: "Poprawa atrakcyjności i wizerunku starego miasta - II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich"
75/10 23.02.2010 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa domu pomocy społecznej przy ul. Piastów 17 w Bolesławcu"
76/10  24.02.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Krótkiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 2 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

77/10 25.02.2010 

zmian w budżecie miasta na 2010 r.

załączniki: nr 1, nr 2 

78/10 25.02.2010 

wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy i odpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej położonej przy ul. Stokrotek w Bolesławcu

załącznik

79/10 25.02.2010 

zmiany zarządzenia Nr 377B/06 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Bolesławiec prowadzenia określonych spraw Gminy Miejskiej Bolesławiec w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 398/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2020 r.

80/10 02.03.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Piastów w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

81/10 02.03.2010

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 8/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 stycznia 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 475/13 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 listopada 2013 r.

82/10 03.03.2010  obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego 
83/10 03.03.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Masarskiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik 

84/10 03.03.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

85/10 03.03.2010  obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego
86/10 03.03.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi - ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu 
87/10 04.03.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości na terenie miasta Bolesławiec 
88/10 04.03.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi - ul. Domeyki w Bolesławcu 
89/10 04.03.2010 

sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kubika 22 w Bolesławcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec 

załącznik

90/10 04.03.2010  obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Pasteura, ul. Leśnej, ul. Śluzowej w Bolesławcu, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego
91/10 10.03.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie obsługi bankowej Gminy Miejskiej Bolesławiec 
92/10 10.03.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej 
93/10 10.03.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3 - Filia przy ul. Dolne Młyny 42a w Bolesławcu 
94/10 10.03.2010 

przeznaczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Granicznej w Bolesławcu do oddania w użytkowanie wieczyste - w drodze bezprzetargowej

załącznik

95/10 10.03.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Kosiby w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

96/10 10.03.2010 

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na niej pawilonu handlowego - w drodze bezprzetargowej 

załącznik

97/10 10.03.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Granicznej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

98/10  11.03.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Góralskiej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

99/10  11.03.2010  obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3A mieszczącego się w budynku przy ul. M. Opitza 21 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 
100/10 11.03.2010 

sprzedaży lokalu użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku przy ul. Sierpnia'80 12/13 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2009-12-30 09:38:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-12-17 12:49:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522