☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2010

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 101-150
Nr Data W sprawie
101/10 11.03.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Magistrackiej w Bolesławcu do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą posadowionego na niej pawilonu handlowo-usługowego - w drodze bezprzetargowej

załącznik

102/10 11.03.2010 

przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec do administrowania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu

załącznik

103/10 15.03.2010 zmiany zarządzenia Nr 214/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - garaży wraz ze sprzedażą gruntu zabudowanego garażami - w trybie bezprzetargowym 
104/10 15.03.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług z zakresu obsługi geodezyjnej na rok 2010 
105/10 19.03.2010 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5. nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18 

106/10 19.03.2010 

sprzedaży na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych - Spółdzielni Mieszkaniowej "Bolesławianka", osób fizycznych i osób prawnych, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Starzyńskiego nr 2, 2a, 2b, 2c w Bolesławcu - stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

107/10 19.03.2010

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Różanej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

108/10 19.03.2010

wyrażenia zgody na wyodrębnienie z nieruchomości wspólnej samodzielnego lokalu mieszkalnego i jego sprzedaż wraz ze zbyciem udziału w częściach wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, zmianę udziałów w częściach wspólnych budynku i we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu, położonej przy ul. Teatralnej 2 w Bolesławcu oraz ustalenia jednego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego w odniesieniu do wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym 

zmienione zarządzeniem Nr 136/10 z dnia 14.04.2010

109/10 19.03.2010

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Tysiąclecia w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

110/10 19.03.2010 

przeznaczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Granicznej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

111/10 19.03.2010

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

112/10 23.03.2010  przeprowadzenia inwentaryzacji 
113/10 29.03.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Kościelnej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 2,5 miesiąca - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

114/10 29.03.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy Al. Tysiąclecia w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

115/10 29.03.2010  umorzenia zaległych należności z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miejską Bolesławiec lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy pl. Pokoju 6 w Bolesławcu
116/10  29.03.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Matejki w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

117/10 29.03.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Staszica w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

118/10 29.03.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy pl. Ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 14 dni - w drodze bezprzetagowej

załącznik

     
120/10 31.03.2010 

wprowadzenia poprawek do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok

załączniki: nr 1, nr 2

121/10 31.03.2010 

zmian w budżecie miasta na 2010 r.

załączniki: nr 1, nr 2

122/10 31.03.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - garaży wraz ze sprzedażą gruntu zabudowanego garażami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 174/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

123/10 31.03.2010 

sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karola Miarki 6 w Bolesławcu - stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

124/10 31.03.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Modrzewiowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

125/10 31.03.2010

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

126/10 31.03.2010

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

127/10 07.04.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 12 mieszczącego się w budynku przy ul. Kościelnej 9 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik 

128/10 07.04.2010

przeznaczenia do sprzedaży ratalnej - na rzecz najemców - lokalu użytkowego nr 11 przy ul. Rynek 11/12 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze bezprzetargowej

załącznik

129/10 07.04.2010

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

130/10 07.04.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi ul. Starzyńskiego nr 6-28 w Bolesławcu
131/10 08.04.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remonty dróg w Bolesławcu: ul. Dzieci Wrześni, ul. Górników 
132/10 09.04.2010

przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na zapleczu ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu do oddania w użytkowanie wieczyste - w drodze bezprzetargowej

załącznik

133/10 12.04.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

134/10 12.04.2010 

przekazania nieruchomości - ulicy Bolesława Prusa w Bolesławcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, do administrowania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

załącznik

135/10 12.04.2010  wprowadzenia Regulaminu Wewnętrznego udzielania zamówień publicznych przez wydziały Urzędu Miasta i  jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Bolesławiec
136/10 14.04.2010  zmieniające zarządzenie Nr 108/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie z nieruchomości wspólnej samodzielnego lokalu mieszkalnego i jego sprzedaż wraz ze zbyciem udziału w częściach wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, zmianę wysokości udziałów w częściach wspólnych budynku i we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu, położonej przy ul. Teatralnej 2 w Bolesławcu oraz ustalenia jednego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego w odniesieniu do wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym 
137/10  14.04.2010 

nabycia w skład mienia komunalnego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie VII miasta Bolesławiec

załącznik

138/10 14.04.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kosiby w Bolesławcu do oddania w użytkowanie wieczyste - w drodze bezprzetargowej

załącznik

139/10 14.04.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Piastów 17 w Bolesławcu"
140/10 14.04.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu) przy realizacji Projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego "Modernizacja zapleczy w strefie zbaudowy staromiejskiej"
141/10 14.04.2010 

harmonogramu i preliminarza kosztów na rok 2010 wynikających z "Miejskiego programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015" przyjętego uchwałą Nr XLIII/423/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r.

załącznik

142/10 14.04.2010 

harmonogramu i preliminarza kosztów na rok 2010 wynikających z "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2010" przyjętego uchwała Nr XLV/371/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2009 r.

załącznik

143/10 21.04.2010 

przeznaczenia do sprzedaży garażu łącznie ze sprzedażą działki gruntu, na której jest on posadowiony - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

144/10  21.04.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych dla Kontraktu pn.: "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej do roli kanalizacji deszczowej w ulicy Zabobrze w Bolesławcu" 
145/10 21.04.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni parkingu pl. Piłsudskiego w Bolesławcu 
146/10 21.04.2010 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: "Dostawa i montaż pieców komorowych grzanych z pięciu stron na potrzeby Międzynarodowego Centrum Ceramiki"
147/10 21.04.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Leśnej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

załącznik

148/10 21.04.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

149/10 21.04.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Kościelnej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 2 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

150/10 21.04.2010

przeznaczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy Al. Wojska Polskiego w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2010-03-08 08:00:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 13:40:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522