☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 26.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2010

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery151-200
Nr Data W sprawie
151/10 21.04.2010

sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jana Pawła II w Bolesławcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

152/10 26.04.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Prusa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 6,5 miesiąca - w drodze bezprzetargowej

załącznik

153/10 26.04.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

154/10 26.04.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 5,5 miesiąca - w drodze bezprzetargowej

załącznik

155/10 26.04.2010 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację instalacji C.O. w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3 Filia w Bolesławcu 

156/10 26.04.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę instalacji C.O. w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Bolesławcu 
157/10  28.04.2010  zmiany członków Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Piastów 17 w Bolesławcu" 
158/10 29.04.2010 

zmian w budżecie miasta na 2010 r. 

załączniki: nr 1, nr 2

159/10 29.04.2010  zmiany zarządzenia Nr 68/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia gruntów położonych przy ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej 
160/10 29.04.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Górników w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

161/10  29.04.2010

wyrażenia zgody na wyodrębnienie z nieruchomości wspólnej części lokalu mieszkalnego i jego sprzedaż wraz ze zbyciem udziału w częściach wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, zmiane wysokości udziałów w częściach wspólnych budynku i we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu położonej przy ul. Lubańskiej 63 w Bolesławcu oraz ustalenie jednego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego w odniesieniu do wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym

zmienione zarządzeniem Nr 201/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 24 maja 2010 r.

162/10  29.04.2010  powołania Komisji d/s rozpatrzenia ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 
163/10 29.04.2010 

podziału środków finansowych na dofinansowanie opłat za czesne w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

164/10 30.04.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót uzupełniających dla Kontraktu pn.: "Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu I etap - budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki" 
165/10 30.04.2010 

regulaminu przeprowadzania zewnętrznej kontroli zarządczej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec

załączniki: nr 1, nr 2

166/10 30.04.2010 

zmiany zarządzenia Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec

załącznik

167/10 30.04.2010 organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Bolesławiec i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz zasad jej koordynacji
168/10 30.04.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 9 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

169/10  30.04.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

170/10 30.04.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 8,5 miesiąca - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

171/10 30.04.2010 

nabycia w skład mienia komunalnego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 0011, Bolesławiec-11

załącznik

172/10 30.04.2010 

zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Widok w Bolesławcu, obręb 0007, Bolesławiec-7

załączniki: nr 1, nr 2

173/10 30.04.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

174/10 30.04.2010  zmiany zarządzenia Nr 122/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - garaży wraz ze sprzedażą gruntu zabudowanego garażami - w trybie bezprzetargowym 
175/10 30.04.2010 

przeznaczenia niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu do sprzedaży - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

176/10 30.04.2010  rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Łokietka-Górne Młyny-Mała-Piaskowa w Bolesławcu 
177/10 30.04.2010  rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu 
178/10 05.05.2010 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi dozoru w obiektach Urzędu Miasta Bolesławiec
179/10 06.05.2010  obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3A mieszczącego się w budynku przy ul. Opitza 21 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego 
180/10 06.05.2010  obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku przy ul. Kaszubskiej 4 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego 
181/10  06.05.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Prusa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

182/10 06.05.2010 

audytu wewnętrznego  

załącznik

183/10 10.05.2010 

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowo-gospodarczego nr 4 mieszczącego się w budynku przy Al. Wojska Polskiego 6A w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

184/10  10.05.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 431/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 listopada 2012 r.

185/10  10.05.2010 

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy Al. Wojska Polskiego 6A w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

186/10 10.05.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

187/10  10.05.2010  zmian w budżecie miasta na 2010 r. 
188/10  10.05.2010  rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Staszica w Bolesławcu 
189/10  10.05.2010  rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu 
190/10 11.05.2010  przyznania nagrody rocznej za 2009 r. Panu Józefowi Królowi - Prezesowi Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu 
191/10 13.05.2010 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg bocznych do ul. Ceramicznej w ramach zadania: Przebudowa ulicy Ceramicznej wraz z budową dróg dojazdowych 
192/10  14.05.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych dla Kontraktu pn.: "Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu I etap - Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki"
193/10  14.05.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową w Bolesławcu, sieć wodociągowa - etap VIII, teren w rejonie ul. Piastów - Aneks nr 1"
194/10 14.05.2010  powołania Komisji Konkursowej corocznego konkursu "Bolesławiec w kwiatach" 
195/10  14.05.2010  powołania Koordynacyjnego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Bolesławcu zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
196/10  18.05.2010 przyznania nagrody rocznej za 2009 r. Panu Andrzejowi Jagierze - Prezesowi Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu
197/10 18.05.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Żwirki i Wigury w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 4 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

198/10  18.05.2010  składu osobowego Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 
199/10  18.05.2010  wyrażenia opinii dotyczącej terminów rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu 
200/10 20.05.2010 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont chodnika ul. Kwiatowa w Bolesławcu

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2010-04-26 12:45:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 13:44:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522