☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 29.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2010

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 351-400
Nr Data W sprawie
351/10 01.10.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kraszewskiego w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 489/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 grudnia 2010 r.

352/10 01.10.2010 

przekazania środka trwałego

załącznik

353/10 04.10.2010 

przekazania środka trwałego

załączniki: nr 1, nr 2 

354/10  04.10.2010 

przekazania wyposażenia

załączniki: nr 1, nr 2

355/10 05.10.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Kraszewskiego w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

356/10 05.10.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Czerwonych Maków w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

357/10 05.10.2010 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na uzbrojenie terenów w sieć wodociągową w Bolesławcu, etap V - odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 

358/10 06.10.2010 

przekazania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, do zarządzania i administrowania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

359/10 06.10.2010 

przeznaczenia gruntu zabudowanego położonego przy ul. Mazowieckiej 2 w Bolesławcu do sprzedaży wraz z budynkiem mieszkalnym wielolokalowym - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

360/10 06.10.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmieniono zarządzeniem Nr 296/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 lipca 2012 r.

361/10  06.10.2010  przekazania nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec do zarządzania i administrowania  Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu
362/10  06.10.2010

zmiany zarządzenia Nr 176/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem Nr 48/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2020 r.

363/10 06.10.2010 

zarządzania ryzykiem

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

zmieniono zarządzeniem Nr 414/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 grudnia 2011 r. oraz zarządzeniem Nr 15/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 stycznia 2020 r.

364/10  07.10.2010 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: "Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu" 

365/10  11.10.2010 

zmiany zarządzenia Nr 289/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym 

366/10 11.10.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkiem - w trybie bezprzetargowym

załącznik

367/10 11.10.2010 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Bolesławiec w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych na potrzeby opracowania Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 

368/10 12.10.2010  zmiany zarządzenia Nr 124/06 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w mieście Bolesławie
369/10 12.10.2010 

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem Nr 1/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 3 stycznia 2012 r.

370/10 12.10.2010  powołania komisji dokonującej wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót dodatkowych przy zadaniu pod nazwą: "Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich" 
371/10 12.10.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie posadowienia i przyłączy energetycznych do 10 szt. infokiosków zewnętrznych zlokalizowanych w 10 punktach na terenie Bolesławca wraz z instalacją kazdego z infokiosków 
372/10  12.10.2010 

powołania Zespołu Roboczego do spraw realizacji w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego budowy oraz zarządzania budynkami mieszkalnymi z przeznaczeniem na lokale komunalne w Gminie Miejskiej Bolesławiec 

utraciło moc zarządzeniem Nr 100/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 marca 2012 r.

373/10  13.10.2010 

zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załącznik

374/10 13.10.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 dni - w drodze bezprzetargowej

załącznik

375/10 13.10.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Kutuzowa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

376/10 13.10.2010 

określenia zakresu materiałów planistycznych do przygotowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bolesławiec na lata 2011-2021

załączniki: nr 1, nr 2

377/10  15.10.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców -  lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 69/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 marca 2011 r. oraz zarządzeniem Nr 243/14 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 lipca 2014 r.

378/10 15.10.2010 

zmiany zarządzenia Nr 315/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży garażu położonego w budynku przy ul. Spokojnej 20 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego ograniczonego 

379/10 15.10.2010  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej przy ul. Łokietka w Bolesławcu (obręb nr 0009, Bolesławiec-9) 
380/10 18.10.2010 

zmiany zarządzenia Nr  350/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załącznik

381/10 19.10.2010 

przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec do zarządzania i administrowania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu 

382/10  20.10.2010  powołania Kapituły czwartej edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec, obronioną w latach akademickich: 2008/2009 i 2009/2010 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce 
383/10 20.10.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta Bolesławiec 
384/10 22.10.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

385/10  25.10.2010  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
386/10 25.10.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Jesionowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

387/10 25.10.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Ptasiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

388/10 27.10.2010 

wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego

załącznik

utraciło moc zarządzenie Nr 270/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 lipca 2013 r.

389/10 29.10.2010 

zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

390/10  02.11.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w trybie bezprzetargowym

załącznik

391/10 02.11.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w trybie bezprzetargowym

załącznik

393/10 03.11.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu) przy realizacji zadań inwestycyjnych: "Adaptacja byłego kina ORZEŁ na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej", "Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu" 
394/10 03.11.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Górne Młyny w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

395/10 03.11.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych we wsi Dobra gmina Bolesławiec oraz w Bolesławcu przy ul. II Armii Wojska Polskiego do oddaniw w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

396/10 04.11.2010 

zatwierdzenia Regulaminu usług publicznych świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 350/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2011 r.

397/10 05.11.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Mickiewicza w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres do 30 września 2013 r. - w drodze bezprzetargowej

załącznik

398/10 05.11.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Piastów w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na stawkę czynszu dzierżawnego

załącznik

399/10 05.11.2010 

zmiany zarządzenia Nr 336/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

400/10  05.11.2010

przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Wesołej-Targowej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2010-09-30 12:31:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 14:20:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 79533