☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 29.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2011

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 51-100
Numer Data W sprawie
51/11 09.02.2011

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Kościelnej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 4 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

52/11 10.02.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 91/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 marca 2014 r.

53/11  11.02.2011 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu do sprzedaży na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 39 - w drodze bezprzetargowej

załącznik

54/11  11.02.2011 

wprowadzenia instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zamówienia o wartości do 14 000 euro

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7

55/11  17.02.2011  wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez Międzyszkolny Klub Sportowy "Bolesłavia"
56/11 17.02.2011 wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez Zakłady Ceramiczne "Bolesławiec" w Bolesławcu Sp. z o.o.
57/11  18.02.2011 

przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1, 1A, 1B mieszczących się w budynku przy ul. Staszica 45 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

58/11  18.02.2011 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

59/11  18.02.2011 

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

60/11  18.02.2011 

obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kosiby w Bolesławcu - przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 

61/11  18.02.2011 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości na terenie miasta Bolesławiec 

62/11  18.02.2011

zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz wykazu ksiąg rachunkowych stosowanych w ewidencji księgowej dla budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

Zmienione: zarządzeniem Nr 345/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2011 r., zarządzeniem Nr 25/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 stycznia 2012 r.

Utraciło moc zarządzeniem Nr 312/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 sierpnia 2012 r.

63/11  02.03.2011  obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 9 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego 
64/11  02.03.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

65/11  02.03.2011 

przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec do zarządzania i administrowania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

załącznik

66/11 02.03.2011  obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Granicznej w Bolesławcu, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo-usługową - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego 
67/11  02.03.2011 

powołania Zespołu opiniodawczego do spraw ochrony zieleni na terenie miasta Bolesławiec

Utraciło moc zarządzeniem Nr 225/13 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 czerwca 2013 r. 

68/11  02.03.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2 

69/11  07.03.2011  zmiany zarządzenia Nr 377/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym 
70/11 07.03.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załącznik

71/11  07.03.2011  obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 w budynku przy ul. Kościelnej 9 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego 
72/11  08.03.2011 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Bolesławiec w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych na potrzeby opracowania Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

73/11  10.03.2011 

zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta Bolesławiec

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

Zmienione: zarządzeniem Nr 348/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2011 r., zarządzeniem Nr 418/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2011 r., zarządzeniem Nr 26/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 stycznia 2012 r., zarządzeniem Nr 91/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia28 lutego 2012 r.

Utraciło moc zarządzeniem Nr 312/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 sierpnia 2012 r.

74/11 10.03.2011 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług z zakresu wyceny nieruchomości 2011/2012 

75/11  10.03.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług z zakresu obsługi geodezyjnej na 2011/2012 
76/11 10.03.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załącznik

77/11 14.03.2011 obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej nr 440 wraz z budynkiem mieszkalnym przy ul. Mazowieckiej 2 w Bolesławcu 
78/11  15.03.2011 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej przy ul. Ceramicznej 15 w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

79/11  15.03.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

Zmienione zarządzeniem Nr 268/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 sierpnia 2011 r.

80/11 15.03.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Piastów w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

81/11  15.03.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Klonowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

82/11 15.03.2011

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 7 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

83/11  15.03.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy pl. Ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 15 dni - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

84/11  15.03.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Fabrycznej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

85/11 17.03.2011  zmiany zarządzenia Nr 17/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2011 rok 
86/11 17.03.2011 

zmiany zarządzenia Nr 2/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 stycznia 2003 r. o powołaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu 

87/11 17.03.2011 

powołania komisji dokonującej wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót dodatkowych przy zadaniu: "Przebudowa ulicy Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4" 

     
89/11 21.03.2011 

sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Ekonomicznej w Bolesławcu, w obszarze objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK", stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Bolesławiec do dnia 5 grudnia 2089 r.

załącznik

90/11  21.03.2011 

przeznaczenia niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Ślusarskiej w Bolesławcu do sprzedaży -  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

91/11  21.03.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załącznik

92/11  21.03.2011 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rzemieślniczej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

93/11  21.03.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem położonej przy ul. Bankowej w Bolesławcu (obręb 9) - w trybie bezprzetargowym

załącznik

94/11  21.03.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Prusa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

95/11  21.03.2011 

przeznaczenia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaskowej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 261/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 sierpnia 2011 r.

96/11  21.03.2011 

przeznaczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Starzyńskiego w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

97/11  21.03.2011  obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku przy ul. Asnyka 8 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem 
98/11  23.03.2011  przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec do zarządzania i administrowania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu
     
100/11  23.03.2011  zmiany zarządzenia Nr 79/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-02-09)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-02-09 08:00:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 11:23:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 79533