☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Czwartek 01.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2011

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 101-150
Numer Data W sprawie
101/11  23.03.2011 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej w Bolesławcu 

102/11  28.03.2011 

powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu "Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej"

zmieniono zarządzeniem Nr 306/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2011 r.

103/11  28.03.2011 

powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu "Adaptacja byłego kina ORZEŁ na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej" 

zmieniono zarządzeniem Nr 305/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2011 r.

104/11  28.03.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Remont ul. Kosiby - utwardzenie miejsc postojowych w miejscu istniejącego w pasie drogowym pasa zieleni"
105/11 28.03.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu
106/11 28.03.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Droga z oświetleniem Agatowa"
107/11  28.03.2011  obniżenia cen wywoławczych w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych nr: 411, 412, 423 przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu
108/11 28.03.2011 

obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej nr 509 przy ul. Śluzowej w Bolesławcu 

109/11  28.03.2011 

wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Bolesławiec 

110/11 30.03.2011

sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010 rok

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 12anr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 22nr 23, nr 24, nr 25, nr 26, nr 27, nr 28 

111/11 30.03.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załącznik

112/11  30.03.2011 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

113/11  04.04.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont chodnika ul. Spokojna w Bolesławcu
114/11  05.04.2011 

obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Komuny Paryskiej 14 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionych na tej nieruchomości budynków - w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego 

115/11  11.04.2011  przekazania środków trwałych Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury - Międzynarodowemu Centrum Ceramiki przy pl. Piłsudskiego 1c w Bolesławcu w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku 
116/11  11.04.2011  powołania Komisji do spraw oceny ofert składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane w zakresie budowy dwóch domów mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i infrastrukturą techniczną przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu 
117/11 11.04.2011 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa zespołu boiski sportowych i bieżni lekkoatletycznych przy Gimnazjum Samorządowym Nr 3 w Bolesławcu" 

118/11 11.04.2011 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu "Mam sznasę - podaj mi rękę" PO KL 09.01.02-02-127/10 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
119/11 11.04.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Saperskiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

120/11  11.04.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Prusa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 5,5 miesiąca - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

121/11  12.04.2011 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

122/11  12.04.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Prusa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 9 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

123/11 12.04.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 5,5 miesiąca w drodze bezprzetargowej

załącznik

124/11 12.04.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

125/11 12.04.2011 

przeznaczenia gruntu zabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

126/11  12.04.2011 

wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Bolesławcu 

127/11  14.04.2011  powołania Zespołu do Spraw Mieszkaniowych 
128/11 14.04.2011 

zmiany zarządzenia Nr 2/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 stycznia 2003 r. o powołaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu 

129/11  14.04.2011 

zmiany zarządzenia Nr 2/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 stycznia 2003 r. o powołaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu 

130/11  15.04.2011 

zmiany Zarządzenia Nr 176/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bolesławiec 

utraciło moc zarządzeniem Nr 48/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2020 r.

131/11 15.04.2011 

zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 

132/11 15.04.2011 

obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej wraz z budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Zgorzeleckiej 34 w Bolesławcu 

133/11  19.04.2011 

wprowadzenia Regulaminu Wewnętrznego udzielania zamówień publicznych przez Wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Bolesławiec

zmienione zarządzeniem Nr 11/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 stycznia 2013 r.

134/11  19.04.2011 

przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec do zarządzania i administrowania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

załącznik

135/11  19.04.2011  obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Piastów 20 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem 
136/11  19.04.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

137/11  19.04.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddanie w dzierżawę na okres 5,5 miesiąca - w drodze bezprzetargowej

załącznik

138/11 19.04.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 przy ul. Z. Augusta 16b w Bolesławcu" 
140/11  21.04.2011 

przyznania nagordy rocznej za 2010 rok Panu Andrzejowi Jagierze - Prezesowi Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 

141/11 21.04.2011

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Bankowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

142/11  21.04.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Bankowej w Bolesławcu do oddaniaw w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

143/11  21.04.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

144/11  21.04.2011  powołania członków Bolesławieckiej Rady d/s Seniorów 
145/11 26.04.2011 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Piastów w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

146/11  27.04.2011  ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
147/11 27.04.2011  przyznania nagrody rocznej za 2010 rok Panu Józefowi Królowi - Prezesowi Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu 
148/11 27.04.2011 

podziału środków finansowych na dofinansowanie opłat za czesne w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

149/11  29.04.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2

150/11  29.04.2011  obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej nr 557/1 przy ul. Kosiby w Bolesławcu

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-03-31)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-03-31 11:00:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 12:05:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 79533