☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta 2011 r.

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 251-300
Numer Data W sprawie
251/11 01.08.2011 

zmiany zarządzenia Nr 185/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem położonej przy ul. Sądowej (obręb-9) - w trybie bezprzetargowym 

252/11  02.08.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 361/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 listopada 2011 r.

253/11  03.08.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Utrzymanie lasów komunalnych w mieście Bolesławiec" 
254/11  05.08.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Utrzymanie terenów zieleni w mieście Bolesławiec" 
255/11  05.08.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Jesionowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

256/11 05.08.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

257/11  10.08.2011 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13

258/11 11.08.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Batorego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

259/11  11.08.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Jaśminowej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

260/11  12.08.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2

zmienione zarządzeniem Nr 264/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 sierpnia 2011 r.

261/11  16.08.2011  zmiany zarządzenia Nr 95/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaskowej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej 
262/11  16.08.2011 

przekazania nieruchomości - część ulicy Kościelnej oraz część ulicy Sierpnia'80 w Bolesławcu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, do administrowania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

załączniki: nr 1, nr 2

263/11  17.08.2011  powołania Komisji Oceny projektu Inwestycyjnego celem weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu" 
264/11  18.08.2011  zmiany zarządzenia Nr 260/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
265/11  18.08.2011 

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Z. Augusta 29 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku handlowo-usługowego - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załączniki: nr 1, nr 2

266/11  18.08.2011 

sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łokietka 9 w Bolesławcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

267/11  23.08.2011 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załączniki: nr 1, nr 2

268/11 23.08.2011 

zmiany zarządzenia nr 79/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym 

269/11  23.08.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. fabrycznej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2 

270/11 23.08.2011  zmiany zarządzenia nr 2/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 stycznia 2003 r. o powołaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu
271/11 23.08.2011  zmiany zarządzenia nr 2/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 stycznia 2003 r. o powołaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu
272/11  29.08.2011

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, położonych w Bolesławcu przy ul. Bankowej (obręb 9) i ul. Kosiby (obręb 13) - w trybie bezprzetargowym

załącznik

273/11  30.08.2011 

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2011 r.

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17 

274/11 30.08.2011 

powołania Komisji dokonującej wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót uzupełniających przy zadaniu pod nazwą: "Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Piastów 17 w Bolesławcu"

275/11 31.08.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

276/11 01.09.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

277/11  01.09.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. K. Miarki w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

278/11  01.09.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Prusa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

279/11 05.09.2011

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

280/11  05.09.2011 

powołania I Zastępcy Prezydenta Miasta 

utraciło moc zarządzeniem nr 182/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2021 r. 

281/11  05.09.2011 

powierzenia I Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec prowadzenia określonych spraw w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem Nr 104/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2019 r.

282/11  06.09.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Utrzymanie terenów zieleni w mieście Bolesławiec"
283/11 07.09.2011 

przeznaczenia do sprzedaży 3 nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Bolesławiec - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

284/11 07.09.2011  powołania Koordynacyjnego Zespołu ds. Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 
285/11  08.09.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik 

286/11  09.09.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej przy ul. Chrobrego (obręb 9) - w trybie bezprzetargowym

załącznik

287/11  09.09.2011 

przeznaczenia do oddania w dzierżawę, na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej, lokalu użytkowego nr 12 zlokalizowanego w budynkach nr 36, 37, 38 położonych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 280, 281, 282 przy ul. Rynek w Bolesławcu

załączniki: nr 1, nr 2

288/11  12.09.2011 

ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

289/11  13.09.2011 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Kosiby w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1nr 2

290/11  13.09.2011 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Modrzewiowej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

291/11  13.09.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w rejonie ulic Jesionowej i Sosnowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2, nr 2a 

292/11  13.09.2011 

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

zmienione zarządzeniem Nr 190/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 maja 2012 r., zarządzeniem 303/2012 z dnia 26 lipca 2012 r.,  zarządzeniem Nr 385/12 z dnia 17 października 2012 r., zarządzeniem nr 190/2013 z dnia 15 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 299/15 z dnia 11 września 2015 r., zarządzeniem Nr 146/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 292/2016 z dnia 28 września 2016 r., zarządzeniem Nr 330/2016 z dnia 4 listopada 2016 r., zarządzeniem Nr 408/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r., zarządzeniem Nr 257/2017 z dnia 5 września 2017 r. , zarządzeniem 62/2018 z dnia 09.03.2018 r., zarządzeniem nr 31/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., zarządzeniem nr 178/2019 z dnia 30 maja 2019 r., zarządzeniem nr 332/2019 z dnia 4 października 2019 r., zarządzeniem 191/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., zarządzeniem 250/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., zarządzeniem nr 316/2020 z dnia 30 września 2020 r., zarządzeniem nr 258/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r., zarządzeniem nr 392/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. oraz zarządzeniem nr 47/2022 z dnia 16 lutego 2022 r.

293/11  14.09.2011 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Starzyńskiego w Bolesławcu do oddania we współużytkowanie wieczyste - w drodze bezprzetargowej

załącznik

294/11  14.09.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w rejonie ulic II Armii Wojska Polskiego, Jemiołowej i Widok w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2, nr 2a, nr 2b 

295/11  14.09.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym

załącznik

296/11  19.09.2011  powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Bolesławiec do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
297/11 19.09.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 5 dni - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1nr 2

298/11 19.09.2011 

przekazania części nieruchomości zabudowanej kortem tenisowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, do zarządzania i administrowania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

załącznik

298A/11  19.09.2011 

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu 

załącznik

299/11  21.09.2011 

częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Opitza w Bolesławcu (obręb: 009, Bolesławiec-9)

załącznik

300/11 21.09.2011 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul. Piaskowej 7 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-07-21)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-07-21 12:52:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2022-02-17 10:12:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522