☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XVI sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na XVI sesji - 23 listopada 2011 r.
Numer Data W sprawie
XVI/114/11 23.11.2011

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

załączniki: nr 1, nr 2

zmieniona uchwałą Nr XL/336/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2013 r., uchwałą nr XLIII/447/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2017 r., uchwałą nr L/507/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2018 r., uchwałą nr V/54/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2019 r. oraz uchwałą nr XLI/444/22 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2022 r.

XVI/115/11 23.11.2011 nadania honorowego obywatelstwa miasta Bolesławiec Panu Zbigniewowi Razikowi
XVI/116/11 23.11.2011

aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec

załącznik

XVI/117/11 23.11.2011 nadania honorowego obywatelstwa miasta Bolesławiec Panu Janowi Filipkowi
XVI/118/11 23.11.2011

przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"

załącznik

XVI/119/11 23.11.2011

trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

załączniki: nr 1, nr 2

unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.1049.2011.MW2 z dnia 23 grudnia 2011 r.

XVI/120/11 23.11.2011

określenia organizacji i trybu działania Bolesławieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków

załącznik

unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.1050.2011.MW2 z dnia 20 grudnia 2011 r.

XVI/121/11 23.11.2011

"Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2012"

załącznik

XVI/122/11 23.11.2011

zmiany uchwały nr XV/110/11 Rady Miasta Bolesławiecz dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

uchylona uchwałą nr XXIX/21/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2012 r.

XVI/123/11 23.11.2011 ustalenia wysokości oprocentowania rozłożonej na raty, nieuiszczonej części opłaty ustalonej decyzją w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
XVI/124/11 23.11.2011

zmiany uchwały nr XV/107/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

XVI/125/11 23.11.2011

nieuwzględnienia wezwania Pana Henryka Róg z dnia 28 września 2011 r. do usunięcia naruszeń prawa i dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

XVI/126/11 23.11.2011 wyrażenia woli nieodpłatnego przekazania Związkowi Międzygminnemu "Bóbr" mienia Gminy Miejskiej Bolesławiec w zakresie dotyczącym wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
XVI/127/11 23.11.2011

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2011-2021

załączniki: nr 1, nr 2

XVI/128/11 23.11.2011

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

XVI/129/11 23.11.2011 zmiany uchwały nr XXIII/227/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu
XVI/130/11 23.11.2011 trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla przedszkoli, szkół, placówek oświatowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Bolesławiec przez inne niż Gmina Miejska Bolesławiec osoby prawne i fizyczne
XVI/131/11 23.11.2011 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w kartale ulic: Jeleniogórska-Podgórna-Zwycięstwa w Bolesławcu

załącznik

XVI/132/11 23.11.2011

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-11-30)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-11-30 07:34:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2022-05-27 08:59:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522