2011 rok

 

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2011 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji Data wejścia w życie Uwagi
Uchwała nr XVIII/145/11 Rady Miasta Bolesławiec z 28.12.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec 02.02.2012 Dz. Urz. Woj. 2012.464 17.02.2012 rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N14.4131.8.2012
Uchwała nr XVIII/144/11 Rady Miasta Bolesławiec z 28.12.2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg 02.02.2012 Dz. Urz. Woj. 2012.463 17.02.2012  
Uchwała nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z 21.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok 01.02.2012 Dz. Urz. Woj. 2012.453 01.01.2012  
Uchwała nr XVII/133/11 Rady Miasta Bolesławiec z 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu 27.01.2012 Dz. Urz. Woj. 2012.385 26.02.2012  
Uchwała nr XVI/114/11 Rady Miasta Bolesławiec z 23.11.2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Bolesławiec, udostepnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 19.12.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.267.5071 03.01.2012  
Uchwała nr XVI/130/11 Rady Miasta Bolesławiec z 23.11.2011 r. w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla przedszkoli, szkół, placówek oświatowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Bolesławiec przez inne niż Gmina Miejska Bolesławiec osoby prawne i fizyczne 29.12.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.282.5239 13.01.2012  
Uchwała nr XVI/129/11 Rady Miasta Bolesławiec z 23.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/227/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu 15.12.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.263.4997 30.12.2011 z mocą obowiązującą od 01.01.2012
Uchwała nr XVI/123/11 Rady Miasta Bolesławiec z 23.11.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości oprocentowania rozłożonej na raty, nieuiszczonej części opłaty ustalonej decyzją w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.12.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.263.4996 30.12.2011  
Uchwała nr XIV/102/11 Rady Miasta Bolesławiec z 28.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/57/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu 15.12.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.263.4995 30.12.2011 z mocą obowiązującą od 01.09.2011
Uchwała nr XVI/124/11 Rady Miasta Bolesławiec z 23.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/107/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 09.12.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.255.4640 24.12.2011 z mocą obowiązującą od 01.01.2012
Uchwała nr XVI/122/11 Rady Miasta Bolesławiec z 23.11.2011 r. w sprawie zmianyn uchwały nr XV/110/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 09.12.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.255.4639 24.12.2011

z mocą obowiązującą od 01.01.2012

uchylona uchwałą XXIX/212/12

Uchwała nr XV/110/11 Rady Miasta Bolesławiec z 26.10.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  30.11.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.245.4305  15.12.2011 

z mocą obowiązującą od 01.01.2012

uchylona uchwałą XXIX/212/12

Uchwała nr XV/109/11 Rady Miasta Bolesławiec z z 26.10.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 30.11.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.245.4304  15.12.2011 

z mocą obowiązującą od 01.01.2012 

utraciła moc z dniem 01.01.2013 uchwałą XXVIII/205/12

Uchwała nr XV/108/11 Rady Miasta Bolesławiec z 26.10.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/261/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso  30.11.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.245.4303  15.12.2011   
Uchwała nr XV/107/11 Rady Miasta Bolesławiec z 26.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec  30.11.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.245.4302  15.12.2011  z mocą obowiązującą od 01.01.2012 
Uchwała nr XV/111/11 Rady Miasta Bolesławiec z 26.10.2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec 23.11.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.239.4169 08.12.2011   
Uchwała nr XV/104/11 Rady Miasta Bolesławiec z 26.10.2011 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta oraz określenia trybu i zasad ich przyznawania 21.11.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.237.4119  06.12.2011   
Uchwała nr XIV/91/11 Rady Miasta Bolesławiec z 28.09.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu  17.11.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.234.4046 01.12.2011   
Uchwała nr XIV/92/11 Rady Miasta Bolesławiec z 28.09.2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec 02.11.2011 Dz. Urz. Woj, 2011.224.3845  16.11.2011   
Uchwała nr XIII/85/11 Rady Miasta Bolesławiec z 31.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/31/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  21.10.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.217.3738  05.11.2011   
Uchwała nr XIII/82/11 Rady Miasta Bolesławiec z 31.08.2011 r. w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Bolesławiec  14.10.2011 Dz. Urz. Woj.  2011.212.3653 29.10.2011

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.741.2011MW2 

zmieniona uchwałą nr XLI/341/2013 z 28.08.2013, uchwałą nr L/416/2014 z 28.05.2014

Uchwała nr XIII/84/11 Rady Miasta Bolesławiec z 31.08.201 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskiego-Zabobrze w Bolesławcu  06.10.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.204.3510  06.11.2011   
Uchwała nr XIII/88/11 Rady Miasta Bolesławiec z 31.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/77/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w miejskich przedszkolach publicznych w Bolesławcu w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć  23.09.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.197.3431  08.10.2011  z mocą obowiązującą od 01.09.2011 
Uchwała nr XIII/83/11 Rady Miasta Bolesławiec z 31.08.2011 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 16.09.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.192.3307  31.08.2011   
Uchwała nr XII/78/11 Rady Miasta Bolesławiec z 28.07.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/348/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic  16.08.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.170.2934  28.07.2011   

Uchwała nr XII/77/11 Rady Miasta Bolesławiec z 28.07.2011 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w miejskich przedszkolach publicznych w Bolesławcu w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć

Utraciła moc uchwałą nr LI/427/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2014 r.

16.08.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.170.2933  31.08.2011  z mocą obowiązującą od 01.09.2011 
Uchwała nr XI/72/11 Rady Miasta Bolesławiec z 06.07.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  15.07.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.149.2533  30.07.2011   
Uchwała nr X/63/11 Rady Miasta Bolesławiec z 22.06.2011 r. w sprawie pozbawienia części ulicy kategorii drogi gminnej na terenie miasta Bolesławiec  14.07.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.148.2497  29.07.2011   
Uchwała nr IX/57/11 Rady Miasta Bolesławiec z 25.05.2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu  14.07.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.148.2496  29.07.2011 

z mocą obowiązującą od 01.09.2011

zmieniona uchwałą nr XIV/102/11 z 28.09.2011 

Uchwała nr IX/58/11 Rady Miasta Bolesławiec z 25.05.2011 r. w sprawie trybu i spsobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  24.05.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.122.1948  24.06.2011   
Uchwała nr VII/39/11 Rady Miasta Bolesławiec z 30.03.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny-Jezierskiego-Wróblewskiego w Bolesławcu 24.05.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.108.1720 24.06.2011  wyrok WSA II SA/Wr 448/11
Uchwała nr VII/42/11 Rady Miasta Bolesławiec z 30.03.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/419/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec  02.05.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.91.1447  17.05.2011   

Uchwała nr VII/41/11 Rady Miasta Bolesławiec z 30.03.2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Bolesławiec 

Zmieniona uchwałą nr XLIII/350/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2013 r.

02.05.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.91.1446   17.05.2011   
Uchwała nr VI/31/11 Rady Miasta Bolesławiec z 23.02.2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  05.04.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.72.1087  20.04 2011  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.126.2011MW2 §2 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

 

Wytworzył:
Sylwia Chruszcz
(2011-11-15)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-12-08 14:41:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-19 13:11:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki