Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która weszła w życie 16 czerwca 2016 r.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych  innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po uprzednim zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Urząd Miasta Bolesławiec może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. 

Urząd Miasta Bolesławiec nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.

Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego pochodzące z zasobów Urzędu Miasta Bolesławiec, jest zobowiązany do:

 • poinformowania o pochodzeniu informacji od Urzędu Miasta Bolesławiec,
 • poinformowania o czasie wytworzenia informacji przez Urząd Miasta Bolesławiec,
 • poinformowania o czasie pozyskania informacji od Urzędu Miasta Bolesławiec,
 • udostępniania informacji pozyskanej od Urzędu Miasta Bolesławiec w pierwotnie pozyskanej formie,
 • poinformowania, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.
Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-12-30)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-12-30 13:58:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-20 13:48:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki