2013 rok

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2013 r.
Tytuł aktu

Data i miejsce

publikacji

Data wejścia

w życie

Porozumienie międzygminne nr 1/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec, Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania z zakresu oświaty dotyczącego zapewnienia warunków kształcenia, wychowania i opieki uczniom gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Bolesławiec, zawarte w dniu 14 listopada 2013 r. 2013-12-16 Dz. Urz. Woj. 2013.6479 31.12.2013 z mocą od 01.01.2013
Uchwała nr XLIV/360/2013 Rady Miasta Bolesławiec z 27.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/273/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-12-03 Dz. Urz. Woj. 2013.6134 18.12.2013
Uchwała nr XLIV/359/2013 Rady Miasta Bolesławiec z 27.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/286/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec 2013-12-03 Dz. Urz. Woj. 2013.6133 18.12.2013
Uchwała nr XLIV/358/2013 Rady Miasta Bolesławiec z 27.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/387/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2010-2014 2013-12-03 Dz. Urz. Woj. 2013.6132 18.12.2013 z mocą od 01.01.2014
Uchwała nr XLIII/350/2013 Rady Miasta Bolesławiec z 30.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/41/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Bolesławiec 2013-11-06 Dz. Urz. Woj. 2013.5613 21.11.2013
Uchwała nr XLI/342/2013 Rady Miasta Bolesławiec z 28.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/352/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Bolesławiec 2013-09-02 Dz. Urz. Woj. 2013.4845 17.09.2013
Uchwała nr XLI/341/2013 Rady Miasta Bolesławiec z 28.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/82/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Bolesławiec 2013-09-02 Dz. Urz. Woj. 2013.4844 17.09.2013
Uchwała nr XL/336/2013 Rady Miasta Bolesławiec z 26.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2013-08-20 Dz. Urz. Woj. 2013.4728 04.09.2013
Uchwała nr XXXVIII/324/2013 Rady Miasta Bolesławiec z 29.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/277/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-06-04 Dz. Urz. Woj. 2013.3457 19.06.2013
Uchwała nr XXXV/289/2013 Rady Miasta Bolesławiec z 27.03.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy T. Kościuszki w Bolesławcu 2013-05-31 Dz. Urz. Woj. 2013.3417 01.07.2013
Uchwała nr XXXVI/300/2013 Rady Miasta Bolesławiec z 24.04.2013 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Bolesławiec dla szkół publicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 2013-05-24 Dz. Urz. Woj. 2013.3330 08.06.2013

Uchwała nr XXXV/294/2013 Rady Miasta Bolesławiec z 27.03.2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-N.4131.7.13.2013.GD1 z dnia 30.04.2013 r.

uchylona uchwałą nr XXXIII/340/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2017 r.

2013-05-06 Dz. Urz. Woj. 2013.2932 21.05.2013

Uchwała nr XXXIII/277/2013 Rady Miasta Bolesławiec z 23.01.2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/324/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2013 r.

2013-03-01 Dz. Urz. Woj. 2013.1455 15.03.2013

Uchwała nr XXXIII/276/2013 Rady Miasta Bolesławiec z 23.01.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki na terenie miasta Bolesławiec

zmieniona uchwałą Nr XLVIII/399/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014 r.

2013-03-01 Dz. Urz. Woj. 2013.1454 15.03.2013
Zarządzenie nr 40/13 Prezydenta Miasta Bolesławiec z 24.01.2013 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu w 2013 r. 2013-01-25 Dz. Urz. Woj. 2013.530 24.02.2013

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-01-08)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-01-08 12:45:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-19 13:00:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki